Zm.: rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1926 r. o uproszczeniach przy wykonywaniu parcelacji w związku z postępowaniem scaleniowem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.92.795

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 26 września 1932 r.
w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 25 sierpnia 1926 r. o uproszczeniach przy wykonywaniu parcelacji w związku z postępowaniem scaleniowem.

Na podstawie cz. 2 art. 48 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U.R.P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) i art. 34 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 25 sierpnia 1926 r. o uproszczeniach przy wykonywaniu parcelacji w związku z postępowaniem scaleniowem (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 534) czyni się następujące zmiany:
1)
punkt 1 § 1. otrzymuje następujące brzmienie:

"1) Decyzja okręgowego urzędu ziemskiego, nakładająca obowiązek parcelowania w myśl cz. 1 art. 15 ustawy o wykonaniu reformy rolnej, zastępuje zezwolenie na parcelację, przewidziane w cz. 1 art. 62 i cz. 1 art. 65 tejże ustawy. W decyzji tej winny być wymienione osoby, którym mają być zgodnie z art. 15 sprzedane działki ziemi z podaniem dla każdej z tych osób rozmiaru działki lub też idealnej części przeznaczonego do parcelacji obszaru, przyczem może być wskazany sposób i zasady przeprowadzenia parcelacji";

2)
w ustępie pierwszym punktu 2 § 1 skreśla się wyrazy: "przez Prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskiego" wyrazy zaś: "uzupełniających decyzję Ministra Reform Rolnych (punkt 1 niniejszego paragrafu)" zastępuje się wyrazami: "podanych w decyzji, wymienionej w punkcie 1 niniejszego paragrafu".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.