Zm.: rozporządzenie z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.66.415

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 sierpnia 1935 r.
w porozumieniu z Ministrami i Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 25 października 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów.

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) zarządza się co następuje:
Punkt 2 paragrafu 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych towarów (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 883) otrzymuje następujące brzmienie:

"2) szyny kolejowe o wysokości powyżej 90 mm i szyny tramwajowe (żłobkowe),-również z końcami frezowanemi, otworami 2,90".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie trzeciego dnia po ogłoszeniu.