Zm.: rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.4.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 stycznia 1933 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych.

Na podstawie art. 3 i 4 ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o przejęciu egzekucji administracyjnej przez władze skarbowe oraz o postępowania egzekucyjnem władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 328) zarządza się co następują:
W uwadze II do tabeli opłat egzekucyjnych, stanowiącej załącznik do § 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 580) dodaje się nowy (drugi) ustęp o brzmieniu następującem:

"Przy ściąganiu należności, nieprzekraczających 1 zł 50 gr, opłata za upomnienie wynosi 50 gr, przy ściąganiu zaś należności od 1 zł 51 gr do 5 zł opłata ta wynosi 1 zł."

Wykonanie mniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.