Zm.: rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.98.760

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 grudnia 1933 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.

Na podstawie art. 616 § 2 i 675 kodeksu postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 83, poz. 725, załącznik) i art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich (Dz. P. P. P. Nr. 14, poz. 171) zarządzam co następuje:
Przepis § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 387) otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 2. Wynagrodzenie płatnych kuratorów nieletnich wynosi miesięcznie: w Warszawie 200 złotych, w innych miejscowościach 175 złotych".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1934 r.