Zm.: rozporządzenie z dnia 24 października 1936 r. o cenie soli, użytej do wywożonych za granicę artykułów żywności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.4.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 stycznia 1939 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 października 1936 r. o cenie soli, użytej do wywożonych za granicę artykułów żywności.

Na podstawie § 4 pkt 2 lit. a) i § 22 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 117, poz. 1043) zarządzam, co następuje:
W § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 października 1936 r. o cenie soli, użytej do wywożonych za granicę artykułów żywności (Dz. U. R. P. Nr 83, poz. 575) wyraz "jednorazowo" skreśla się.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.