Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.77.540

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 1936 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 29 września 1936 r.
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucji w bankach państwowych.

Na podstawie art. 55 ust. (1) ustawy konstytucyjnej i art. 1 pkt a) ustawy z dnia 2 lipca 1936 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 363) postanawiam co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucji w bankach państwowych (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 839) wprowadza się zmiany następujące:
1) w art. 1 dodaje się jako ust. (3) i (4) przepisy:

"(3) Upoważnia się Ministra Skarbu do powiększania w drodze rozporządzeń funduszów, przewidzianych w ust. (2).

(4) Upoważnia się Ministra Skarbu do uregulowania obligacjami 4% pożyczki konsolidacyjnej zobowiązań Skarbu Państwa, powstałych w wyniku akcji oddłużeniowej.";

2) po art. 2 dodaje się jako art. 2a przepis:

"Art. 2a. Upoważnia się Ministra Skarbu do obniżania w drodze rozporządzeń należności, wynikających z planów amortyzacyjnych na oprocentowanie i umorzenie kapitału z tytułu pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego oraz w obligacjach melioracyjnych. Rozporządzenia te ustalą sposób pokrycia różnicy pomiędzy pełną należnością Państwowego Banku Rolnego z tytułu rat, obejmujących umorzenie kapitału i oprocentowanie a wpłatami, ustalonymi dla dłużników.";

3) po art. 3 dodaje się jako art. 3a przepis:

"Art. 3a. Upoważnia się Ministra Skarbu do przedłużenia w drodze rozporządzenia okresu umorzenia obligacji melioracyjnych Państwowego Banku Rolnego i pożyczek, udzielonych w tych obligacjach, na termin nie dłuższy niż lat 3, oraz do wstrzymania na taki sam termin spłaty części kapitału pożyczek i obligacji.".

4) w art. 4 w ust. (4) wyrazy: "ust. 3" zastępuje się wyrazami: "w art. 3a oraz ust. (3) artykułu niniejszego";
5) w art. 7 wprowadza się zmiany następujące:
a) w ust. (1) pkt 2) lit. a) wyrazy: "pożyczkami z", zastępuje się wyrazem "wierzytelnościami",
b) w ust. (1) w pkt 2) litera c) otrzymuje brzmienie: "c) wyjątkowo, jeśli pożyczki udzielone były w związku z nabyciem gruntu, gdy dłużnicy znajdują się w szczególnie trudnych warunkach materialnych, a ze względów na okoliczności, w jakich nabyli grunty i na nich gospodarują, zasługują na pomoc ze strony Państwa",
c) w ust. (3) zdanie pierwsze zastępuje się zdaniami: "Upoważnia się Ministra Skarbu do zaciągnięcia zobowiązania wobec Państwowego Banku Rolnego do wysokości sumy przejętych w myśl ust. (1) przez Skarb Państwa na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej wierzytelności, oraz do ustalenia oprocentowania tego zobowiązania. Zobowiązania te będą umarzane stopniowo z rocznych dotacji budżetowych na ten cel oraz z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.".
Art.  2.

Upoważnia się Ministra Skarbu do jednorazowego zmniejszenia w drodze rozporządzenia kapitału zakładowego Państwowego Banku Rolnego oraz do przelania sumy, o którą będzie zmniejszony kapitał zakładowy na rzecz Funduszu Oddłużenia w Państwowym Banku Rolnym.

Art.  3.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Art.  4.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.