Zm.: rozporządzenie z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkól szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.94.819

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 27 października 1932 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej da wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. a stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych dych -szkół (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 204) ulega następującym zmianom:

1)
w art. 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"Profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych mianuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, przedstawiony zgodnie z przepisami o organizacji szkół akademickich; wniosek ten przedstawia Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego po porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów.";

2)
w art. 3 ustęp 3 skreśla się;
3)
art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Czas służby profesorskiej liczy się od dnia rzeczywistego jej objęcia. W razie bezpośredniego przejścia ze służby państwowej, unormowanej innemi przepisami, czas służby poprzedniej zalicza się do czasu służby profesorskiej, o ile był zaliczony według przepisów, normujących dany rodzaj służby.

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może zaliczyć profesorom na wniosek rady wydziałowej, zatwierdzony przez senat, do służby profesorskiej w całości lub w części czas poprzedniej służby państwowej, jeżeli przejście nie nastąpiło bezpośrednio, a za zgodą Skarbu - poprzedni czas pracy zawodowej, o ile praca ta przysposobiła ich do wykonywania czynności profesorskich.

Sposób obliczania czasu służby do wysługi emerytalnej określają przepisy o zaopatrzeniu emeryta lnem.";

4)
po art. 7 wstawia się nowy artykuł 7 a) w brzmieniu:

"Dla każdego profesora prowadzi się wykaz służbowy, do którego wpisuje się wszystkie istotne danie, dotyczące profesora i przebiegu jego służby.

Profesor przy pierwszem objęciu służby składa dokumenty osobiste, potrzebne do wypełnienia wykazu służbowego, w dalszym zaś ciągu służby obowiązany jest składać dokumenty, stwierdzające zmiany które nie wynikają z zarządzeń władza. Władza zatrzymuje w aktach odpisy złożonych dokumentów, same zaś dokumenty zwraca, ich właścicielowi.

Profesor ma prawo przeglądać swój wykaz służbowy, czynić iż niego, odpisy i wnosić odkłamać je.

Wzór wykazu służbowego, jako. też szczegółowe przepisy co do jego prowadzenia ustala Minister, Wyznań Religijnych i Oświecenia, Publicznego w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów.";

5)
w art. 9 w pkt. 5 wstawia się po wyrazach:

"5) w komisjach" wyrazy: "i przestrzegania w charakterze członka tych kolegjów obowiązujących przepisów";

6)
w art. 12 wstawia się pkt. 1) w brzmieniu:

"1) wchodzić w związki lub zmowy, które mogą zakłócić należyty bieg, zarządu państwowego, lub normalnego toku służby;"

oraz zmienia się odpowiednio numerację następnych punktów;

7)
w art. 19 dodaje się:
a)
nowy ustęp drugi w brzmieniu:,

"Przy określaniu wysokości uposażenia uwzględnia się czas służby profesorskiej, obliczamy na podstawie art. 6 niniejszego rozporządzenia.";

b)
dwa końcowe ustępy w brzmieniu:

"Profesorowi i jego najbliższej rodzinie zapewnia się opiekę lekarską i środki lecznicze w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach.

Osobne przepisy regulują również sprawę udzielania zwrotnych zaliczek bezprocentowych z funduszów państwowych, sprawę diet, kosztów podróży służbowych, kosztów przeniesienia, wreszcie kosztów kształcenia, dzieci.";

8)
w art. 23 w ust. 2 zmienia się termin: "30 września 1933 r." na: "30 września 1935 r.";
9)
po- art. 23 wstawia się nowy artykuł 23 a); w brzmieniu:

"Profesora, który wskutek zmian organizacyjnych w szkole akademickiej, jej wydziale, oddziale lub studjum, stracił możność pracy w zakresie, wskazanym w dekrecie nominacyjnym, przenosi Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w stan nieczynny.

Przez cały czas pozostawania w stanie nieczynnym profesor pobiera; przysługujące mu pełne uposażenie służbowe.

Czas. spędzony w stanie nieczynnym wlicza się tylko do wysługi emerytalnej.

Profesor w stanie nieczynnym może być każdego czasu mianowany profesorem innej szkoły akademickiej, lub innego - wydziału tej samej szkoły - w trybie wskazanym w art. 3.

Jeżeli nominacyja nie nastąpi w przeciągu roku od chwali przeniesienia w stan nieczynny, Prezydent Rzeczypospolitej zwalnia, profesora przy zastosowaniu przepisów ustawy - emerytalnej.";

10)
art. 26 otrzymuje brzmienie:

"Za naruszenie swych obowiązków profesor w stanie czynnym i nieczynnym podlega niezależnie od odpowiedzialności karniej lub cywilnej, odpowiedzialności dyscyplinarnej według postanowień art. 27 - 86.";

11)
art. 27 otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli w tej samej sprawie wszczęto postępowanie karno-sądowe i postępowanie dyscyplinarne, to ostatnie może być tylko wtedy zawieszone, jeżeli orzeczenie komisji dyscyplinarna j jest ściśle uzależnione od wyroku sądu karnego.";

12)
w art. 39 dodaje się ustęp końcowy w brzmieniu:

"Przewodniczący komisji dyscyplinarnej lub jego zastępcą winien posiadać wykształcenie prawnicze";

13)
w art. 40 dodaje się ustęp drugi w brzmieniu:.

"Przewodniczący Wyższej Komisji Dyscyplinarnej lub jego zastępca winien posiadać wykształcenie prawnicze";

14)
w art. 46 dodaje się:
a)
w końcu ust. 1 zdanie w brzmieniu:

"Rzecznik dyscyplinarny działa w ścisłej zależności od władzy, która, wdrożyła postępowanie dyscyplinarne.";

b)
ustęp końcowy w brzmieniu:

"Postanowienia art. 44 mają analogiczne zastosowanie do rzecznika, dyscyplinarnego i jego zastępcy.";

15)
w art. 47 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Skarb Państwa zwraca obrońcy, który został ustanowiony z urzędu, niezbędne koszty, poniesione w interesie obrony.;

16)
art. 48 skreśla się;
17)
w art. 50 w ust. 3 wstawia się po wyrazach: "na piśmie" wyrazy: "uwiadamiając równocześnie o tem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego";
18)
w art. 55 podaje się dwa, końcowe ustępy w brzmieniu:

"Wniosek rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie winien zawierać:

a) imię i nazwisko oraz, danie osobowe obwinionego,

b) dokładne określenie zarzuconego czynu ze wskazaniem czasu, miejsca i innych okoliczności jego popełnienia oraz powołanie naruszonego tym czynem przepisu,

c) wymienienie proponowanej kary dyscyplinarnej,

d) uzasadnienie oskarżenia.

Wniosek w razie potrzeby winien zawierać wykaz świadków i biegłych, których wezwania na rozprawę żąda rzecznik dyscyplinarny; winny być również wskazane inne dowody, których przeprowadzenie na rozprawie dyscyplinarnej rzecznik uważa za niezbędne.";

19)
art. 56 otrzymuje brzmienie:

"Komisja dyscyplinarna uchwala, alba uzupełnienie śledztwa albo przekazanie sprawy do rozprawy dyscyplinarnej.

Uzupełnienia śledztwa dokonywa się zgodnie z art. 52, 53 i 54.

W razie cofnięcia, przez rzecznika, wniosku o ukaranie przed rozpoczęciem rozprawy dyscyplinarnej, przewodniczący komisji przebyła akta sprawy władzy, która wdrożyła postępowanie dyscyplinarne, celem umorzenia";

20)
art. 57 otrzymuje brzmienie:

"Przewodniczący komisji dyscyplinarnej wyznaczą dzień rozprawy dyscyplinarnej, wzywa obwinionego z równoczesnem doręczeniem mu wniosku rzecznika o ukaranie, oraz udziela, do wiadomości: listę członków kompletu orzekającego. Równocześnie zawiadamia o dniu rozprawy dyscyplinarnej rzecznika dyscyplinarnego, któremu również doręcza listę członków kompletu orzekającego, oraz zawiadamia obrońcę. Z wezwaniem na rozprawę obwinionego połączone może być zastrzeżenie, że w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rozprawa będzie przeprowadzona i orzeczenie wydane zaocznie.

Komisja dyscyplinarna może a w przypadkach, wskazanych w art. 55 ust. 3, winna wezwać do rozprawy dyscyplinarnej także świadków i biegłych.

Pomiędzy doręczeniem wniosku rzecznika dyscyplinarnego obwinionemu a terminem rozprawy powinno upłynąć co najmniej 14 dni.";

21)
w art. 59 skreśla się ustęp 1;
22)
w art. 62 wstawia się po ust. 2 nowy ustęp w brzmieniu:

"Przewodniczący uprzedza świadków i biegłych, że złożenie fałszywego, zeznania jest przestępstwem, zagrożonem karą w Kodeksie Karnym.";

23)
art. 64 otrzymuje brzmienie:

"Narada i głosowanie kompletu orzekającego przy rozstrzyganiu sprawy są tajne.

Sentencję orzeczenia sporządza się na piśmie, które podpisują przewodniczący i członkowie kompletu.

Sentencję tę ogłasza stronom przewodniczący zaraz po naradzie i głosowaniu.

Odpis orzeczenia, które powinno być przygotowane w ciągu dni 8 po ogłoszeniu sentencji, doręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu.

Orzeczenie powinno zawierać:

a) dzień wydania orzeczenia,

b) wymienienie komisji dyscyplinarnej oraz nazwisk przewodniczącego, członków kompletu orzekającego, protokolanta i rzecznika dyscyplinarnego,

c) wymienienie imienia, nazwiska, charakteru służbowego i siedziby urzędowej obwinionego,

d) przedmiot obwinienia,

e) sentencję orzeczenia,

f) uzasadnienie orzeczenia."

24)
art. 65 otrzymuje brzmienie:

"Z przebiegu rozprawy dyscyplinarnej sporządza się protokół, w którym należy zapisać datę, miejsce rozprawy, nazwiska przewodniczącego i członków kompletu orzekającego oraz protokólanta stron i obrońcy, nadto dokładne strzeszczenie przebiegu rozprawy.

Protokół podpisują przewodniczący kompletu orzekającego i protokólant.";

25)
art. 66 otrzymuje brzmienie:

"Od. orzeczenia komisji dyscyplinarnej może zarówno, obwiniony jak i rzecznik dyscyplinarny odwołać się do Wyższej Komisji Dyscyplinarnej z powodu orzeczenia o winie i karze.

Odwołanie należy wnieść w ciągu dni 8 po dniu doręczenia odpisu orzeczenia, na ręce przewodniczącego komisji dyscyplinarnej, który je bezzwłocznie przesyła wraz z właściwemi aktami do Wyższej komisji Dyscyplinarnej.

Odwołanie odracza wykonanie orzeczenia.

Odwołanie może dotyczyć całości orzeczenia lub jego części.

Odwołanie od orzeczenia co do winy uważa się za zwrócone także przeciwko, orzeczeniu o karze.

Rzecznik dyscyplinarny i obwiniony mogą cofnąć odwołanie do chwili rozpoczęcia rozprawy w Wyższej Komisji Dyscyplinarnej.";

26)
art. 67 otrzymuje brzmienie:

"Wyższa Komisja Dyscyplinarna wydaje posiano winna w przypadkach:

1) gdy odwołanie jest spóźnione lub wniesione przez osobą nieuprawnioną,

2) gdy uzna za potrzebne uzupełnienie śledztwa.

W pierwszym przypadku Wyższa Komisja Dyscyplinarna odrzuca odwołanie, a w drugim odnosi się do rektora o uzupełnienie śledztwa w wskazanym kierunku.

W wszystkich innych przypadkach Wyższa Komisja Dyscyplinarna przeprowadza rozprawę dyscyplinarną i wydaje orzeczenie, stosując analogicznie przepisy o rozprawie dyscyplinarnej i orzekaniu w i instancji.";

27)
w art. 68 dodaje się ustęp drugi w brzmieniu:

"Rozwiązanie stosunku służbowego nie powoduje umorzenia postępowania dyscyplinarnego.";

28)
w art. 69 dodaje się dwa ustępy końcowe w brzmieniu:

"odpis orzeczenia dyscyplinarnego dołącza się do akt osobowych.

Po upływie lat 5 od daty uprawomocnienia się skazującego orzeczenia dyscyplinarnego z wyjątkiem orzeczeń, skazujących na kary przeniesienia w stan. spoczynku lub usunięcia z katedry, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może na prośbę skazanego zarządzić sporządzenie dla niego nowego wykazu służbowego z opuszczeniem wzmianki o skazaniu oraz usunięcie z aktów osobowych odpisu orzeczenia dyscyplinarnego, jeżeli skazany w ciągu tego, okresu nie był ponownie karany dyscyplinarnie.";

29)
w art. 701 zastępuje się dwukrotnie wyraz: "żądanie" wyrazem: "podanie", oraz dodaje się ustęp drugi w brzmieniu:

"Na wniosek rzecznika dyscyplinarnego może nastąpić wznowienie postępowania dyscyplinarnego na. niekorzyść obwinionego, jeżeli umorzenie sprawy albo wydanie orzeczenia nastąpiło wskutek przestępstwa karnego.";

30)
w art. 71 zastępuje się wyrazy: "żądanie wznowienia" wyrazami: "podanie o wznowieniu" oraz. dodaje się ustęp trzeci w brzmieniu:

"Podanie o wznowienie postępowania dyscyplinarnego należy wnosić w ciągu 30 dni od: dnia w którym profesor, a w razie jego śmierci - spadkobiercy, powzięli wiadomość o przyczynie uzasadniającej wznowienie."';

31)
art. 72 otrzymuje brzmienie:

"W przypadku dopuszczenia wznowienia postępowania Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może wstrzymać wykonanie kary,";

32)
w art. 73 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli profesora, na którego korzyść wznowione zostało postępowanie dyscyplinarne, uznano; winnym ponownie, nie można orzec kary surowszej od nałożonej poprzednio.";

33)
art. 76 skreśla się;
34)
art. 77 otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli przeciw profesorowi wdrożono postępowanie karne lub dyscyplinarne, a pozostawienie go w czynnościach służbowych ze względu na rodzaj i doniosłość podniesionych przeciwko niemu zarzutów nie jest wskazane, może Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego lub senat każdej chwili zawiesić profesora w obowiązkach.

O zawieszeniu przez senat należy bezzwłocznie uwiadomić Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego";

35)
art. 78 otrzymuje brzmienie:

"Zarządzenie aresztu sądowego (śledczego) powoduje zawieszenie aresztowanego w obowiązkach przez rektora.

W nagłych przypadkach rektor ma prawo zawiesić profesora tymczasowo w obowiązkach, jeżeli ze względu na rodzaj zarzutu dalsze wykonywanie przez profesora obowiązków narażałoby powagę szkoły akademickiej lub groziło jej dobru.

Tymczasowe zawieszenie nie podlega zaskarżeniu.";

36)
art. 79 otrzymuje brzmienie:

"Sprawę zarządzanego przez siebie tymczasowego zawieszenia profesora w obowiązkach rektor przedstawia na najbliższem posiedzeniu senatu, nie później jednak niż w przeciągu dni 7. Senat obowiązany jest bezzwłocznie powziąć uchwałę zatwierdzającą lub uchylającą zawieszenie.

Jeżeli uchwała senatu jest zgodna ze stanowiskiem rektora składa się ją Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do wiadomości. Jeżeli senat zajmuje inne stanowisko niż rektor, ten ostatni przedstawia sprawę Ministrowi do ostatecznego rozstrzygnięcia.";

37)
art. 80 otrzymują brzmienie:

"Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może po zasięgnięciu opinji senatu obniżyć na czas zawieszenia upoważnienia profesora, najwyżej jednak o połowę.";

38)
art. 81 otrzymuje brzmienie:

"Zawieszenie w obowiązkach kończy się najpóźniej z chwilą zakończenia postępowania dyscyplinarnego.

Jeżeli jednak przyczyny które spowodowały zawieszenie, odpadną wcześniej, zawieszenie może być każdego czasu uchylane przez władzę, która je zarządziła.";

39)
art. 82 otrzymuje brzmienie:

"Od orzeczenia senatu o zawieszeniu w obowiązkach służy obwinionemu prawo wniesienia na ręce rektora sprzeciwu do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w ciągu dni 8, licząc od dnia następnego po otrzymaniu odpisu orzeczenia.

Sprzeciw nie wstrzymuje wykonania orzeczenia."

40)
po art. 86 wprowadza, się dwa nowe artykuły 86 a) i 86 b) w brzmieniu:

86 a) "W postępowaniu dyscyplinarnem winny być w uzupełnieniu postanowień niniejszego rozporządzenia stosowane analogicznie postanowienia, objęte Kodeksem Postępowania Karnego (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 83, poz. 725) w: art. 41 § 1 i 2, art. 42- 44, art. 45 § 1, art. 46, art. 59, art. 92, art. 98-99, art. 101, art. 103-104, art. 106-108, art. 110-114, art. 116, art. 117 § 2, art. 124 - 126, art. 132, art. 134 - 138, art. 140, art. 304-308, art. 310-311, art. 315, art. 330, art. 331 § 1, art. 336-338, art. 342, art. 348-353, art. 359, art. 361-363, art. 364 § 1, art. 365-366, art. 373-374, (art. 376, art. 379-380, art. 497, art. 499, art. 500 pkt. a) i b), art. 501 pkt. a), b) i d), art. 588 § 1 - 4 oraz art. 141 z tą zmianą, że do biegłych i tłumaczów winny być stosowanie w miejsce postanowień cytowanych w § 1 tegoż artykułu, postanowienia art. 98, 107, 116 i 117 § 2.";

86 b) "Pisma, dotyczące postępowania dyscyplinarnego, wolne są od wszelkich opłat skarbowych.";

41)
w art. 91 w ust. 1 wstawi się po wyrazach: "nieprzerwanej służby" wyrazy: "w tym -charakterze", w ust. 3 po wyrazie: "państwowej" wyrazy: "o charakterze publiczno-prawnym", oraz dodaje się ustęp końcowy w brzmieniu:

"Do czasu, wymaganego od stałej nominacji, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, może zaliczyć czas służby w charakterze starszego asystenta do trzech lat, jeżeli służba la poprzedzała bezpośrednio nominację nadania stanowisko,";

42)
art. 92 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"W przypadkach wyjątkowych na wniosek rady wydziałowej, zatwierdzony przez senat, Minister Wyznań Religijnych i Oświecania Publicznego może zezwolić na dalsze mianowanie asystenta starszego, najwyżej jednak na lat 6, asystentów zaś, posiadających tytuł docenta, bez ograniczenia czasu.";

43)
w art. 97 dodaje się ustęp końcowy w brzmieniu:

"Czas służby w charakterze pomocniczej siły naukowej, z wyjątkiem służby w charakterze asystenta młodszego i zastępcy asystenta, zalicza się do czasu służby i wysługi emerytalnej wrazie zamianowania na stałe, jako też w razie bezpośredniego przejścia do innej służby państwowej o charakterze publiczno - prawnym, unormowanej innemi przepisami, w przypadku zaś przerwy właściwa władza naczelna może zaliczyć całkowicie lub częściowo czas służby przed przerwą.";

44)
po art. 98 wprowadza się dwa nowe artykuły 98 a) i 98 b) w brzmieniu:

98 a) "Do pomocniczych sił naukowych, z wyjątkiem pełniących obowiązki na podstawie umowy, mają analogiczne zastosowanie. postanowienia, dotyczące prowadzenia wykazów służbowych dla profesorów.";

98 b) "Dla pomocniczych sił naukowych z wyjątkiem asystentów, młodszych i zastępców asystentów prowadzi się listy kwalifikacyjne, obejmujące oceny kwalifikacyjne. Oceny kwalifikacyjne sporządzane są corocznie z końcem roku kalendarzowego przez osoby powołane do wykonywania nadzoru służbowego:

Stopnie oceny kwalifikacyjnej są następujące: dobra, dostateczny, niedostateczna.

Przepisy o sposobie kwalifikowania ustala Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów.

Władza winna zainteresowanego zawiadomić o otrzymaniu przezeń oceny niedostatecznej.

Otrzymanie dwukrotnie oceny niedostatecznej w okresie trzyletnim powoduje raz wiązanie stosunku służbowego przy zastosowaniu postanowień ustawy emerytalnej.";

45)
w art. 100 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) uzyskiwać za zgodą profesora, któremu służbowo podlegają, zezwolenie dziekana na wszelkie płatne zajęcia ubocznie;";

46)
w art. 102 ustęp 4 otrzymuj brzmienie:

"Urlop dla poratowania zdrowia lub dla załatwienia spraw osobistych, rodzinnych i majątkowych nie może być udzielony na okres dłuższy niż jeden rok, przyczem urlop dla poratowania zdrowia może być płatny do 6 miesięcy, dla załatwienia spraw osobistych, rodzinnych i majątkowych do miesiąca. Za dalszy czas trwania urlopu wstrzymuje się uposażenie służbowe.";

47)
w art. 105 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli, wskutek zmian w organizacji szkoły akademickiej niema możności zatrudnienia nadal pomocniczej siły naukowej, mianowanej na stałe, lub jeżeli zajdą okoliczności, nie pozwalające ze względu na dobro szkoły na pozostawienie takiej siły pomocniczej na danem stanowisku, ani na dalsze zatrudnienie jej na innem odpowiedniem stanowisku w szkołach akademickich. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może przenieść ją w stan nieczynny.";

48)
art. 111 otrzymuje brzmienie:

"Postanowieniom art. 90 - 98 oraz 101 - 110 nie podlegają pełniący obowiązki na podstawie umowy adjunkci, kustosze, konstruktorzy (instruktorzy), prosektorzy, obserwatorzy i asystenci starsi, a. nadto wszyscy asystenci młodsi (demonstratorzy i elewi) i zastępcy asystentów.";

49)
art. 112 otrzymuje brzmienie:

"Asystenci młodsi (demonstratorzy i elewi) oraz zastępcy asystentów powoływani są wyłącznie na podstawie umowy.

Warunkiem powołania asystenta młodszego (demonstratora i elewa) jest w zasadzie posiadanie dyplomu niższego stopnia naukowego.

Wyjątkowo na wniosek rady wydziałowej, zatwierdzony przez senat, na asystenta młodszego może być powołany student w ostatnich latach studjów lub absolwent.

Warunkiem powołania na zastępcę asystenta jest ukończenie co najmniej 3 lat studjów.

Umowę zawiera się na: okres roku akademickiego lub na krótszy okres czasu.

Stosunek umowy asystenta młodszego może trwać najwyżej 3 lata, zastępcy asystenta najwyżej dwa lata.

W przypadkach wyjątkowych na wniosek rady wydziałowej, zatwierdzony przez, senat, Minister Wyznań Religijnych i Oświecania Publicznego może zezwolić ma przedłużenie stosunku umownego najwyżej na dalsze dwa lata tym asystentom młodszym, którzy posiadają wyższy stopień naukowy."

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 2 zmieniony przez art. 62 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz.U.33.29.247) z dniem 1 września 1933 r.