Zm.: rozporządzenie z dnia 24 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o pomiarze morskich statków handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.94.723

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 2 października 1931 r.
o zmianach w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o pomiarze morskich stołków handlowych.

Na podstawie art. 31 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o pomiarze morskich statków handlowych (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 422) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o pomiarze morskich statków handlowych (Dz. U. R. P. Nr. 105, poz. 906) oraz załącznikach do niego Nr. Nr. 1, 2, 3 i 4 wprowadza się zmiany następujące:

I. w samem rozporządzeniu:

1)
w § 1 ust. 1 wzamian wyrazów "nośności (zdolności ładunkowej)" wstawia się wyrazy "pojemności użytecznej (objętościowej zdolności ładunkowej)";
2)
w § 2 ust. 1 skreśla się wyraz "pomiarowych".

II. w załączniku Nr. 1, mianowicie w regulaminie obejmującym obliczenie pojemności morskiego statku handlowego, sprawdzenie tożsamości statku, sposoby pomiaru statku, narzędzia pomiarowe, ich przechowywanie i kontrolowanie oraz prowadzenie protokółu pomiarowego i wydanie świadectw pomiarowych:

1)
w § 3 pkt. 1) otrzymuje brzmienie następujące:

"1) pomieszczeń pod pokładem pomiarowym (§ 13), z wyłączeniem pomieszczeń podwójnego dna dla balastu wodnego,";

2)
w § 3 pkt. 4) po końcowym wyrazie "brutto" skreśla siej kropką, stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "licząc bez luk.";
3)
w § 8 pkt. 4), wiersz piąty, wzamian wyrazów "na statkach o pojemności tonn rejestrowych" wstawia się wyrazy "na statkach o pojemności tonn brutto";
4)
w § 11 ust. 2, wiersz czwarty, wzamian wyrazu "Mogą" wstawia się wyraz "Winny";
5)
w § 11 ust. 2 pkt. 2), wiersz szósty, wzamian wyrazów "Ministerstwo Przemysłu i Handlu poleci zaliczyć" wstawia się wyrazy "właściwy urząd marynarki handlowej zaliczy";
6)
w § 12 pkt. 1), lit. c) otrzymuje następujące brzmienie "głębokość wnętrza statku w środku długości, ustalonej jak wyżej, mierzona miedzy dolną powierzchnią najwyższego stałego pokładu, a górną powierzchnią denników lub jej przedłużeniem, obok kila, lub górną powierzchnią wewnętrznego dna podwójnego, o ile takie istnieje,";
7)
w § 12 pkt. 2), lii. c), wiersz trzeci, wzamian wyrazów "krawędzią wręg" wstawia się wyrazy "powierzchnią denników lub jej przedłużeniem";
8)
w § 12 końcowy ustęp otrzymuje następujące brzmienie "Główne wymiary korpusu statku są wymiarami rejestracyjnemi statku; umieszcza się je w świadectwie pomiarowem.";
9)
w § 13 ust. 3 wzamian wyrazu "pokładnice" wstawia się wyraz "pokładniki";
10) 1
§ 15 otrzymuje brzmienie następujące:

"Na każdym punkcie podziałowym długości pomiarowej dokonywa się pomiaru poprzecznego przekroju wnętrza pod pokładem pomiarowym.

Jako głębokość przekroju mierzy się pionową odległość dwóch punktów, położonych w płaszczyźnie równoległej do podłużnego przekroju statku, z których jeden leży na dolnej powierzchni pokładu pomiarowego lub na jego przedłużeniu, a drugi na górnej powierzchni denników lub na jej przedłużeniu obok kila, zmniejszoną o trzecią część wygięcia pokładnika (bimsa) pokładu pomiarowego w danym przekroju i o średnią grubość stałej lub trwale umocowanej okładziny (poszycia wewnętrznego) denników, o ile denniki okładzinę taką posiadają.

Na statkach posiadających wzniesioną platformę nad dnem niezaopatrzonem w okładzinę, głębokość mierzy się wdół przez platformę do górnej powierzchni denników lub jej przedłużenia obok kiła, zmniejszoną o grubość tej platformy.

Na statkach z dnem podwójnem głębokość przekroju mierzy się od dolnej powierzchni pokładu pomiarowego lub jej przedłużenia do górnej powierzchni wewnętrznego dna podwójnego z potrąceniem trzeciej części wygięcia pokładnika (bimsa) pokładu pomiarowego w danem miejscu i średniej grubości stałej, trwale umocowanej okładziny dna podwójnego, o ile taka istnieje.

Jeżeli podwójne dno lub jego części są użyte dla przewożenia ładunku, zapasów lub olejów, to objętość komór dna podwójnego, użytych dla ładunku, zapasów lub olejów oblicza się ł dodaje, na czas zajmowania tych komór przez ładunek, zapasy lub oleje, do pojemności netto statku, podanej w świadectwie pomiarowem.

W razie, gdy istnieją przerwy dna podwójnego lub wysokość dna podwójnego jest zmienna, to pomiar statku poniżej pokładu pomiarowego odbywa się częściami w zależności od wysokości dna podwójnego. Długość każdej takiej części statku dzieli się na tę ilość części i wymierza się w ten sposób, jak przewidziane jest dla długości pomiarowej w § 14.";

11)
w § 16 ust. 3, wiersz trzeci, wzamian wyrazu "flory" wstawia się wyraz "denniki";
12)
w § 20 pkt. 1), wiersz piąty, wzamian wyrazu "wręg" wstawia się wyraz "denników";
13)
w § 20 pkt. 2), ust. 2 po pierwszem zdaniu, zakończonem wyrazami "nieprzekraczającą 2,14 metra.", wstawia się nowe zdanie "Przyjęta w obliczeniu wielkość pomieszczenia dla obsługi wału winna być wymiarów, odpowiednich dla tegoż statku.";
14)
§ 25 otrzymuje brzmienie następujące:

"Przy pomiarze statków należy posługiwać się następującemi narzędziami mierniczemi:

1) dwumetrowym przymiarem sztywnym z jednym końcem ściętym;

2) przyrządem rozsuwanym do mierzenia głębokości względnie wysokości dla pomiarów od 2 do 4 m;

3) dwoma przyrządami wysuwnemi do mierzenia głębokości względnie wysokości dla pomiarów do 2 i 4 m;

4) przymiarem sztywnym zestawianym z dwóch przymiarów o długości 1 i 2 m;

5) przymiarem wstęgowym stalowym długości 20 m.

Narzędzia do pomiarów statków posiada urząd marynarki handlowej w dwóch kompletach.

Wyżej wymienione narzędzia miernicze powinny posiadać niewygasłą cechą legalizacyjną;

15)
§ 26 otrzymuje brzmienie następujące:

"Będące w użyciu narzędzia miernicze, wymienione w § 25, powinny być rzetelne, t. j. uchybienia tych narzędzi nie powinny przekraczać granic uchybień obiegowych ustalonych dla tych narzędzi obowiązującem rozporządzeniem o granicach uchybień obiegowych dla narzędzi mierniczych znajdujących się w obrocie publicznym.

Narzędzia miernicze, nasuwające wątpliwości, że stały się nierzetelnemi, powinny być wycofane z użytku aż do czasu ponownego ich zalegalizowania.".

III. w załączniku Nr. 2, mianowicie w świadectwie pomiarowem dla statków pokładowych, Formularz A:

1)
pod tytułem "Świadectwo pomiarowe" wzamian wyrazów "Bill of Measurement" wstawia się wyrazy "Certificate of Tonnage";
2)
w dziale "Opis statku" w drugiej kolumnie skreśla się w trzecim punkcie wyrazy końcowe: "z lukami ładunkowemi" oraz "with hatches";
3)
w dziale "Główne wymiary korpusu statku" w punkcie 1 wzamian wyrazów "stera port" wstawia się wyrazy "stera post";
4)
w tymże dziale "Główne wymiary korpusu statku" w punkcie 3, wiersz pierwszy, wzamian wyrazu "krawędzią" wstawia się wyraz "powierzchnią"; zaś w wierszu drugim wzamian wyrazów "krawędzią wręg" wstawia się wyrazy "powierzchnią denników lub jej przedłużeniem";
5)
pod tytułem "Dane, ustalone przez pomiar" wzamian wyrazów "Results of measurement" wstawia się wyrazy "Particulars of Tonnage";
6)
w dziale "Dane ustalone przez pomiar" w pierwszej kolumnie w punkcie 2 wzamian wyrazów "Capucity between 1 deck" wstawia się wyrazy "Capacity between 1-st deck";
7)
w tymże dziale "Dane, ustalone przez pomiar" w trzeciej kolumnie cz. II, pkt. 4 pod wyrazami "Pomieszczenie dla żagli" wzamian wyrazów "Storage for sails" wstawia się wyrazy "Sail-room";
8)
pod rubryką końcową formularza "Referent Techniczny" wzamian wyrazów "Technical Referee" wstawia się wyrazy "Surveyor of Tonnage".

IV. w załączniku Nr. 3, mianowicie w świadectwie pomiarowem dla statków bezpokładowych, Formularz B:

1)
pod tytułem "Świadectwo pomiarowe" wzamian wyrazów "Bill of Measurement" wstawia się wyrazy "Certificate of Tonnage";
2)
w dziale "Główne wymiary korpusu statku" w punkcie 3 wzamian wyrazów "Depth in hold amidships in an outwardship line,....." wstawia się wyrazy "Depth in hold amidships in an athwartship line,.....";
3)
pod tytułem "Dane, ustalone przez pomiar" wzamian wyrazów "Results ot measurement" wstawia się wyrazy "Particulars of Tonnage";
4)
pod rubryką końcową formularza "Referent Techniczny" wzamian wyrazów "Technical Referee" wstawia się wyrazy "Surveyor of Tonnage".

V. w załączniku Nr. 4, mianowicie w świadectwie pomiarowem dla statków pokładowych, pomierzonych sposobem skróconym, Formularz C:

1)
pod tytułem "Świadectwo pomiarowe" wzamian wyrazów "Bill of Measurement" wstawia się wyrazy "Certificate of Tonnage";
2)
w dziale "Opis statku" w drugiej kolumnie skreśla się w trzecim punkcie wyrazy końcowe: "z lukami ładunkowemi" oraz "with hatches";
3)
pod tytułem "Dane, ustalone przez pomiar" wzamian wyrazów "Results of measurement" wstawia się wyrazy "Particulars of Tonnage";
4)
w dziale "Dane, ustalone przez pomiar" w pierwszej kolumnie w punkcie 7 wzamian wyrazów "Excess of chatchways" wstawia się wyrazy "Excess of hatchways";
5)
w tymże dziale "Dane, ustalone przez pomiar" w trzeciej kolumnie cz. II, pkt. 4) pod wyrazami "Pomieszczenie dla żagli" wzamian wyrazów "Storage for sails" wstawia się wyrazy "Sail-room";
6)
pod rubryką końcową formularza "Referent Techniczny" wzamian wyrazów "Technical Referee" wstawia się wyrazy "Surveyor of Tonnage".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 10 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 października 1932 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.32.101.862).