Zm.: rozporządzenie z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.41.196

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 sierpnia 1953 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe (Dz. U. Nr 38, poz. 279) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 37 ust. 2 skreśla się wyrazy umieszczone w nawiasach oraz dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepis ten stosuje się odpowiednio do asesorów i aplikantów sądowych.";

2)
§ 37 ust. 3 uchyla się;
3)
§ 41 otrzymuje brzmienie:

"§ 41. W razie przeniesienia na własną prośbę osób, wymienionych w § 37 ust. 1, nie służą żadne należności, mogą jednak one być przyznane w całości lub w części według uznania właściwego naczelnego organu administracji państwowej.".

Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów oraz właściwym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.