Zm.: rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie orzecznictwa w sprawach opłat stemplowych w b. dzielnicy rosyjskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.40.276

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU I SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 marca 1925 roku
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie orzecznictwa w sprawach opłat stemplowych w b. dzielnicy rosyjskiej.

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) (Dz. U. R. P. № 38 poz. 315) i art. 1 ustawy z dn. 19 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 118 poz. 1065) zarządza się co następuje:
§ 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie orzecznictwa w sprawach opłat stemplowych w b. dzielnicy rosyjskiej (Dz. U. R. P. № 90 poz. 709) otrzymuje brzmienie następujące:

"Dla unormowania orzecznictwa, toku instancji oraz terminów rekursowych w sprawach dotyczących opłat stemplowych i aljenacyjnych, kar stemplowych, kar za zwłoką oraz kosztów egzekucyjnych, dotyczących zaległości w opłatach stemplowych i aljenacyjnych, których wymiar według obowiązujących przepisów należy do władz skarbowych, rozciąga się na obszar całej b. dzielnicy rosyjskiej moc obowiązującą postanowień § 1 ustęp pierwszy i § 2 austr. ustawy z dnia 20 lutego 1907 r. (Dz. U. P. № 52) oraz § 1 ustęp pierwszy i trzeci i § 2 ustęp pierwszy, drugi i czwarty austr. ustawy z dnia 19 marca 1876 r. (Dz. U. P. № 28)".

Na skutek zarządzenia, zawartego w § 1 rozporządzenia niniejszego, w art. 5 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 90 poz. 709) cytat przed ustępem pierwszym oraz ustęp pierwszy otrzymują brzmienie następujące:

"§ 5 (§ 2 austr. ustawy z dnia 20 lutego 1907 r. Dz. U. P. № 52).

Wniesienie rekursu nie wstrzymuje wykonania decyzji, jednakowoż przymusowe ściągnięcie kary stemplowej nie może nastąpić przed uprawomocnieniem się decyzji o nałożeniu kary".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w tydzień po ogłoszeniu.