Zm.: rozporządzenie z dnia 23 marca 1938 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.1.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ I SKARBU
z dnia 21 grudnia 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 23 marca 1938 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Na podstawie art. 6 i art. 77 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 5, poz. 31) zmienionej art. 121 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976), dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 522) oraz ustawami z dnia 14 kwietnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 225) i z dnia 31 marca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 192) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 23 marca 1938 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 189) przepis § 1 pkt 13 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) starosta powiatowy pszczyński - dla osób zamieszkałych w powiatach: pszczyńskim, bielskim, cieszyńskim, frysztackim i rybnickim".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.