Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.109.894

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 3 grudnia 1932 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. l lit. b) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

W art. 12 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 117, poz. 996) w brzmieniu nadanem mu rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 306) wyrazy: "Rada Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami: "Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych".

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.