§ 6. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu... - Dz.U.1927.109.928 - OpenLEX

§ 6. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.928

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
§  6.
Po § 11 tego rozporządzenia dodaje się nowy paragraf treści następującej:

"§ 11-a. 1. Z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego mogą być również udzielane przejściowo pożyczki na nabycie gruntów, w tych przypadkach, gdy grunty są nabywane na uzupełnienie gospodarstw karłowatych przy scalaniu, a brak uregulowanej hipoteki uniemożliwia udzielenie pożyczek długoterminowych.

2. Pożyczki tego rodzaju będą udzielane przez Państwowy Bank Rolny na wniosek okręgowego urzędu ziemskiego i stanowić będą uzupełnienie kredytu przejściowego dłużej-terminowego z funduszów Państwowego Banku Rolnego.

3. Wysokość przejściowych pożyczek z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego, łącznie z pożyczką dłużej-terminową Państwowego Banku Rolnego nie może przekraczać 90% ceny kupna-sprzedaży, ustalonej w umowie kupna-sprzedaży. Pożyczki udzielane będą na okres do lat 3 za solidarnem poręczeniem dwóch odpowiedzialnych majątkowo osób. Należne od tych pożyczek odsetki będą doliczone do kapitału i spłacane razem z nim.

4. Pożyczki przejściowe z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego będą na prośbę dłużnika skonwertowane na pożyczki długoterminowe w myśl zasad niniejszego rozporządzenia, przyczem podanie o konwersję pożyczki winien dłużnik złożyć do okręgowego urzędu ziemskiego za pośrednictwem Państwowego Banku Rolnego najpóźniej w 30 dni od daty uregulowania hipoteki na rzecz nabywcy. O ile podanie w powyższym terminie nie będzie złożone, pożyczka winna być spłacona.

5. Przy konwersji wspomnianych wyżej pożyczek okres ulgowy będzie obliczany od dnia wypłaty pożyczki. Okres, w którym dłużnik korzysta z pożyczki przejściowej, wliczony będzie do okresu ulgowego".