§ 4. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu... - Dz.U.1927.109.928 - OpenLEX

§ 4. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.928

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
§  4.
Części l, 2 i 3 § 9 tego rozporządzenia otrzymują brzmienie następujące:

"1. Po przyznaniu pożyczki w listach zastawnych Państwowy Bank Rolny zawiadomi o tem okręgowy urząd ziemski, który orzeknie o przyznaniu pożyczki z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego (§ 1), poczem prześle orzeczenie do Państwowego Banku Rolnego.

2. Państwowy Bank Rolny zawiadomi petenta, względnie instytucję lub osobę sprzedającą grunt, że pożyczki w listach zastawnych Banku i z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego zostały danemu petentowi przyznane i będą wypłacone po złożeniu w Państwowym Banku Rolnym dokumentów, stwierdzających hipoteczne zabezpieczenie pożyczki, zgodnie z wymaganiami obowiązujących Bank przepisów.

3. Po otrzymaniu dokumentów, stwierdzających zabezpieczenie pożyczek, Państwowy Bank Rolny dokona wypłaty pożyczki z funduszu zapomóg i kredytu ulgowego w sposób, wskazany w orzeczeniu okręgowego urzędu ziemskiego, o czem zawiadomi właściwy okręgowy urząd ziemski".