§ 12. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu... - Dz.U.1927.109.928 - OpenLEX

§ 12. - Zm.: rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.928

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.
§  12.
Paragraf 21 tego rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"W księdze hipotecznej (gruntowej) winno być uwidocznione, że grunty obciążone hipotecznie z tytułu pożyczek na nabycie gruntów i na zagospodarowanie, udzielonych na zasadzie niniejszego rozporządzenia, nie mogą być, do czasu całkowitej spłaty obciążających je pożyczek, dzielone, sprzedawane, wydzierżawiane ani zastawiane (obciążane hipotecznie) bez zezwolenia właściwego okręgowego urzędu ziemskiego.

Orzeczenie o przyznaniu pożyczki winno zawierać zastrzeżenie, że pożyczka lub jej pozostałość wraz z procentami i innemi należnościami staje się natychmiast wymagalną w razie niedotrzymania któregokolwiek z warunków zawartych w orzeczeniu, a w szczególności w następujących przypadkach:

a) jeżeli dłużnik nie uiści w właściwych terminach dwóch kolejnych rat amortyzacyjnych,

b) jeżeli grunt, na który pożyczka została udzielona, poddany zostanie postępowaniu egzekucyjnemu ze strony osób trzecich,

c) jeżeli stwierdzone zostanie, że dłużnik umyślnie lub przez niedbalstwo niszczy gospodarstwo, obciążone pożyczką,

d) jeżeli stwierdzone zostanie, że dłużnik użył pożyczki na inny cel, niż została przyznana,

e) jeżeli stwierdzone zostanie, że dłużnik niszczy lub usuwa bez zezwolenia okręgowego urzędu ziemskiego znajdujące się na gruncie budynki, których wartość była uwzględniona przy przyznaniu pożyczki,

f) jeżeli dłużnik, bez zgody okręgowego urzędu ziemskiego, odda grunt w użytkowanie osobie trzeciej,

g) jeżeli dłużnik nie ubezpieczy od ognia budynków, których wartość uwzględniono przy przyznaniu pożyczki, lub na których wzniesienie została udzielona inna pożyczka z funduszów państwowych, przyczem ubezpieczenie winno nastąpić w jednej z instytucyj ubezpieczeniowych, wskazanych przez okręgowy urząd ziemski, w wysokości, określonej przez tenże urząd i z zastrzeżeniem, że wypłata odszkodowania pogorzelowego właścicielowi nie może nastąpić bez zgody okręgowego urzędu ziemskiego,

h) jeżeli dłużnik nie uiści dwóch kolejnych składek asekuracyjnych".