Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.2.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 31 grudnia 1956 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1947 r. o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych i na zawodowe wykonywanie poszczególnych czynności handlowych (Dz. U. z 1949 r. Nr 47, poz. 366) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1947 r. o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych (Dz. U. z 1947 r. Nr 57, poz. 311, z 1953 r. Nr 7, poz. 19 i Nr 13, poz. 53 oraz z 1954 r. Nr 18, poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zezwolenie na prowadzenie handlu w zakresie branży spożywczej, warzywniczo-owocarskiej i kwiaciarskiej upoważnia do zakupywania od producentów rolnych na targowiskach produktów wymienionych w zezwoleniu na obszarze województwa, w którym ma siedzibę przedsiębiorstwo, a gdy przedsiębiorstwo ma siedzibę w m. st. Warszawie oraz m. Łodzi - odpowiednio również na terenie tych województw. Upoważnienie do zakupywania tych produktów może być rozszerzone przez Ministra Handlu Wewnętrznego na teren innych województw (zezwolenia rozszerzone).";

2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zakupu, o którym mowa w ust. 2, może dokonywać posiadacz zezwolenia osobiście, jego współmałżonek lub agent, mający wydane przez prezydium właściwej rady narodowej zezwolenie na zakup produktów rolnych na rzecz innych osób prowadzących przedsiębiorstwa handlowe.";

3) § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Podanie o wydanie zezwolenia rozszerzonego (§ 6 ust. 2) powinno być wniesione do prezydium rady narodowej, które udzieliło zezwolenia. Prezydium to prześle niezwłocznie podanie do prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodzi), które przekazuje podanie ze swoją opinią Ministrowi Handlu Wewnętrznego.";

4) § 11 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług - w sprawach przedsiębiorstw, których przedmiot działania stanowi handel hurtowy, a Minister Handlu Zagranicznego - w sprawach przedsiębiorstw, których przedmiot działania stanowi handel z zagranicą.";

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Handlu Wewnętrznego może w zakresie swojej właściwości zastrzec sobie w drodze zarządzenia udzielanie zezwoleń i wydawanie decyzji co do niektórych rodzajów przedsiębiorstw handlowych.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.