Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.3.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 1957 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców aptek przejętych na własność Państwa.

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu aptek na własność Państwa (Dz. U. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców aptek przejętych na własność Państwa (Dz. U. z 1952 r. Nr 15, poz. 92 i z 1953 r. Nr 8, poz. 22) wprowadza się następującą zmianę:

w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Renta wynosi 260 zł miesięcznie."

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1956 r.