Zm.: rozporządzenie z dnia 22 marca 1929 r. o egzaminach, wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i... - Dz.U.1936.78.545 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 22 marca 1929 r. o egzaminach, wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.78.545

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 września 1936 r.
w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 22 marca 1929 r. o egzaminach, wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót.

Na podstawie art. 368 ust, 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 202) w brzmieniu ustawy z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 405) zarządzam co następuje:
Ustęp 1 § 14 rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 22 marca 1929 r. o egzaminach, wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 182) otrzymuje brzmienie następujące:

"Ubiegający się o dopuszczenie do egzaminu powinien uiścić taksę egzaminacyjną: w kwocie 50 złotych, jeżeli idzie o egzamin określony w § 2, w kwocie 120 złotych, jeżeli idzie o egzamin określony w § 3 i w kwocie 80 złotych w przypadkach, przewidzianych w § 8 ust. 3."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.