Zm.: rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. - prawo o spółkach akcyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.86.664

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZANIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 3 grudnia 1930 r.
o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. - prawa o spółkach akcyjnych.

Na podstawie art. 44 ust. 5 Konstytucji postanawiam co następuje:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. - prawo o spółkach akcyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 333) zmienia się jak następuje:

1)
W art. 50 dodaje się w końcu nowy ustęp:

"Statut może powyższy czteromiesięczny termin przedłużyć o dalszy miesiąc".

2)
Art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Uchwały walnego zgromadzenia powinny być protokółowane przez notarjusza pod rygorem ich nieważności".

3)
Art. 82 otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, sposób zastępstwa reguluje statut spółki. Jeżeli statut nie zawiera żadnych w tym względzie postanowień, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymaganem jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo też jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Natomiast oświadczenia, zwrócone do spółki, tudzież doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

Postanowienia niniejszego artykułu nie wyłączają ustanowienia prokury pojedyńczej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów, wypływających z przepisów o prokurze".

4)
W art. 102 dodaje się w końcu nowy ustęp:

"Statut może powyższy dwumiesięczny termin przedłużyć o dalszy miesiąc".

5)
W art. 115 ust 2 punkt 4 w końcu dodaje się zdanie: "która nie może być niższa od wartości nominalnej". Ustęp ostatni tego artykułu skreśla się.
6)
Zamiast art. 122 ust. 1 wstawia się następujące trzy ustępy:

"Obniżenie kapitału akcyjnego może być dokonane na mocy uchwały walnego zgromadzenia przez zmianę właściwych postanowień statutu.

O obniżeniu kapitału akcyjnego zarząd ogłosi trzykrotnie w pismach przeznaczonych do ogłoszeń Spółki z wezwaniem wierzycieli spółki do zgłoszenia swych roszczeń w ciągu trzech miesięcy licząc od daty ostatniego ogłoszenia. Wierzyciele którzy w powyższym czasokresie zgłosili przeciwko obniżeniu kapitału akcyjnego sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy nie zgłosili sprzeciwu, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału akcyjnego.

Przepisy ustępu poprzedzającego nie mają zastosowania, jeżeli skutkiem obniżenia kapitału akcyjnego nie zwraca się akcjonariuszom wpłat, dokonanych przez nich na akcje, ani też akcjonariusze nie zostają zwolnieni od niedokonanych jeszcze przez nich wpłat na kapitał akcyjny, a równocześnie w obu wypadkach z obniżeniem kapitału akcyjnego nastąpi jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji w całości opłaconych akcyj. Przepisy ustępu poprzedzającego nie mają również zastosowania i w tym przypadku, jeżeli obniżenie kapitału akcyjnego nastąpi nie poniżej rzeczywistej wartości dotychczasowego czystego majątku spółki. Rzeczywista wartość czystego majątku spółki ustalona zostanie w drodze oszacowania przez komisje szacunkową, powołaną w trybie, przewidzianym w art. 105".

7)
W art. 124 ust 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oświadczenie członków zarządu, stwierdzające, iż wierzyciele, którzy zgłosili przeciwko obniżeniu kapitału akcyjnego sprzeciw, zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni".

W końcu tegoż artykułu dodaje się nowy ustęp: "Postanowienia pkt. 1 i 2 ustępu poprzedzającego nie będą miały zastosowania w wypadkach, przewidzianych w art. 122 ust. 3".

8)
Art. 170 zmienia się w sposób następujący:

Do ust 2 w końcu dodaje się zdanie: "zaś najpóźniej z upływem czasokresu, przewidzianego w ustępie trzecim względnie czwartym".

Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Uzgodnienie statutu w trybie, przewidzianym przez dotychczasowe prawo, oraz zgłoszenie do rejestru handlowego uzgodnionego statutu nastąpić powinno przed upływem trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszego prawa".

Ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"Na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego uzgodnienie statutu z przepisami niniejszego prawa oraz zgłoszenie uzgodnionego statutu do rejestru handlowego nastąpić powinno najpóźniej do dnia 31 grudnia 1938 roku".

Ustęp ostatni otrzymuje brzmienie:

"Spółki, które w powyższych terminach nie dopełnią obowiązku uzgodnienia w istotnych punktach swych statutów z przepisami niniejszego prawa, mogą ulec rozwiązaniu i likwidacji na mocy orzeczenia sądu rejestrowego, wydanego na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu Decyzje sądu rejestrowego w tym przedmiocie ulegają wykonaniu dopiero po ich uprawomocnieniu się".

Upoważnia się Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Sprawiedliwości do ogłoszenia nowego tekstu prawa o spółkach akcyjnych z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie dni 14 od dnia ogłoszenia.