Zm.: rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.91.770

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 21 października 1932 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 377) ulega następującym zmianom:

1)
w art. 7 ust. 3 dodaje się końcowe zdanie o następującem brzmieniu:

"Postanowienie ustępu niniejszego w niczem nie ogranicza możności rozwiązania tych czynności lub uznania ich za nieważne z przyczyn, przewidzianych w ogólnych przepisach prawnych.";

2)
w art. 8 ust. 3 pkt. c) otrzymuje następujące brzmienie:

"Jako należność z umów ubezpieczenia rent, będzie przyjęta suma niepodniesionych kwot, płatnych przed dniem ogłoszenia uchwały o przystąpieniu do likwidacji, przerachowana według przeciętnego kursu rocznego z roku zawarcia umowy. Jeżeli osoba ubezpieczona pozostaje w tym dniu przy życiu, dolicza się ponadto do powyższej należności, przerachowaną według tegoż kursu skapitalizowaną wartość renty, obliczoną na dzień ogłoszenia uchwały o przystąpieniu do likwidacji, według zasad, ustalonych przez Ministra Skarbu.";

3)
w art. 8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Dla ubezpieczeń innego rodzaju:

a) za sumę należności z umów ubezpieczenia, jeżeli wypadek, powodujący obowiązek wypłaty należności zaszedł przed dniem ogłoszenia o przystąpieniu do likwidacji i składka była opłacona za okres czasu, w którym zaszedł wypadek, przyjęta będzie suma odszkodowania, przerachowana według przeciętnego kursu rocznego z roku zawarcia umowy, względnie z roku jej przedłużenia;

b) za sumę należności z dożywotnich umów ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, jeżeli wypadek powodujący obowiązek wypłaty sumy ubezpieczenia nie zaszedł przed dniem ogłoszenia uchwały o przystąpieniu do likwidacji i osoba ubezpieczona znajduje się w tym dniu przy życiu, przyjęta będzie kwota, równa 50% wpłaconej składki, przerachowanej według przeciętnego kursu rocznego roku wpłaty;

c) do rent należnych z tytułu umów ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. c) ustępu poprzedniego;

d) przy ustalaniu należności z długoterminowych umów ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków ze zwrotem wpłacanych składek-stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3 niniejszego artykułu;

e) postanowienia pkt. f) ustępu poprzedniego stosuje się również do należności, przewidzianych w ustępie niniejszym;

f) należności, wymienione w pkt. 2 art. 14 zostaną przerachowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 1029), z wyjątkiem § 18 i 19 tego rozporządzenia.";

4)
w art. 11 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"5. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za pasywa likwidowanego mienia ogranicza się, w razie przejęcia mienia w naturze, do jego wartości, ustalonej przez komisję szacunkową, w razie zaś zbycia do wysokości uzyskanej kwoty. Szacunek nieruchomości przeprowadzi komisja, działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu, wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 21 września 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 853), przy uwzględnieniu istotnej wartości sprzedażnej szacowanej nieruchomości; szacunku ruchomości dokona komisja, powołana przez Komitet Likwidacyjny.";

5)
w art. 12 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"5. Sprzedaż majątku z wolnej ręki nie może nastąpić poniżej szacunku, ustalonego w sposób przewidziany w ust. 5 art. 11.";

6)
w art. 14 w ust. 3 dodaje się zdanie o następującem brzmieniu:

"W tym przypadku przy podziale brane będą pod uwagę tylko należności kapitałowe wraz z odsetkami, obliczonemi do dnia ogłoszenia uchwały o przystąpieniu do likwidacji, jeżeli odsetki zostały przyznane.";

7)
w art. 14 w ust. 4 dodaje się zdanie o następującem brzmieniu:

"Uchwała Komitetu, ustalająca stosunek sum, ulegających podziałowi, do zgłoszonych należności, zostanie podana do wiadomości publicznej przez ogłoszenie w Monitorze Polskim. Ogłoszenie powyższe zastępuje doręczenie uchwały osobom interesowanym.";

8)
w art. 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Pozostałość aktywów po odliczeniu sum, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń, wymienionych w art. 13, 14 i 15, zostanie podzielona przez Komitet między akcjonarjuszów, udziałowców lub członków w stosunku do ich udziału w kapitale zakładowym.";

9)
w art. 17 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Sumy, przypadające z powyższego tytułu oraz z mocy art. 13, 14 i 15, po potrąceniu zaliczek, które w toku postępowania likwidacyjnego były wypłacone wierzycielom, akcjonarjuszom, udziałowcom lub członkom na poczet ich należności, - zostaną po zakończeniu likwidacji mienia osoby prawnej złożone do depozytu Ministerstwa Skarbu, które zarządzi wypłatę ich na rzecz osób uprawnionych.

Prawo odbioru powyższych sum przedawnia się po upływie lat 3 od daty ogłoszenia w Monitorze Polskim wezwania do ich odbioru.";

10)
po art. 17 dodaje się art. 17-a o brzmieniu następującem:

"Art. 17-a. W przypadkach, w których mienie osoby prawnej mogłoby okazać się niewystarczającem na pokrycie kosztów likwidacji lub przedstawiać wartość znikomą, w stosunku do roszczeń osób interesowanych, wystarczającą co najwyżej na pokrycie kosztów likwidacji, postępowanie likwidacyjne, przewidziane w poprzednich artykułach niniejszego rozporządzenia, nie zostanie wdrożone, a wszczęte już będzie zaniechane.

Stosowna uchwała Komitetu zostanie podana do wiadomości publicznej przez ogłoszenie w Monitorze Polskim. Ogłoszenie zastępuje doręczenie uchwały osobom interesowanym.

Komitet Likwidacyjny zarządzi zbycie mienia, o którem mowa w ust. 1, w sposób, przewidziany w ust. 2, 3 i 5 art. 12. Uzyskane ze sprzedaży sumy zostaną po potrąceniu ewentualnych kosztów licytacyjnych oraz ustalonych przez Komitet kosztów likwidacji złożone do depozytu sądowego, o czem podane będzie do wiadomości publicznej przez ogłoszenie w Monitorze Polskim.

Po upływie 3 lat od daty ogłoszenia sumy powyższe przejdą na własność Skarbu Państwa, o ile przed upływem tego terminu osoby interesowane nie zgłoszą do nich pretensji na mocy ogólnych przepisów prawnych, które będą stosowane również przy zaspokojeniu pretensji.".

Upoważnia się Ministra Skarbu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 377) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem niniejszem oraz z zastosowaniem nowej numeracji artykułów i ich części.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.