Zm.: rozporządzenie z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.74.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 11 sierpnia 1927 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych. *

Na podstawie art. 7 lit. g) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80, poz. 777) i zgodnie z art. 5 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) zarządza się co następuje:
Paragraf 1-szy rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych (Dz. U. R. P. № 102, poz. 943) otrzymuje brzmienie następujące:

"Ustanawia się w taryfie celnej z dnia 26 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 54, poz. 540) w brzmieniu nadanem; jej rozporządzeniami z dnia 30 października 1925 r. (Dz. U. R. P. № 113, poz. 800), z dnia 19 stycznia 1926 r. (Dz. U. R. P. № 7, poz. 50), z dnia 24 września 1926 r. (Dz. U. R. P. № 100, poz. 573), z dnia 27 grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. № 1, poz. 6), z dnia 11 lipca 1927 r. (Dz. U. R. P. № 64, poz. 570) i z dnia 29 lipca 1927 r. (Dz. U. R. P. № 74, poz. 647), przywozowe stawki celne maksymalne, o 100% wyższe od wzmiankowanej taryfy.

Dla towarów wolnych od cła w wyżej oznaczonej taryfie celnej ustanawia się przywozowe stawki celne maksymalne, podane w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Przywozowe stawki celne maksymalne stosują się do towarów, które pochodzą z krajów, nie mających z Polską uregulowanych stosunków handlowych, o ile w krajach tych towary, pochodzące z polskiego obszaru celnego, traktowane są przy wwozie gorzej, aniżeli towary innych państw, lub popierany jest wywóz towarów do polskiego obszaru celnego zapomocą premji".

Paragraf 2-gi rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych (Dz. U. R. P. № 102, poz. 943) uchyla się.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w cztery miesiące po ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK 

Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło od 100 kg.
zł.gr.
1.Zboże w ziarnie i strączkowe:
1) zboże w ziarnie:
a) żyto, jęczmień, owies6-
b) pszenica15-
c) tatarka, gryka, proso, kukurydza4-
d) koński ząbbez cła
2) strączkowe:
a) groch, soczewica, bób, peluszka, wyka, saradela, bobik4-
b) fasola7-
c) łubinbez cła
5.Warzywa i okopowe:
1) świeże:
c) kapusta głowiasta:
II) przywożona w okresie od 16.VII do 31.V5-
40.Zwierzęta, ptactwo, owady, płazy:
3) bydło rogate:
c) cielęta, od sztuki15-
5) owce i barany, od sztuki15-
* Z dniem 23 grudnia 1927 r. odracza się wyznaczony na dzień 26 grudnia 1927 r. termin wejścia w życie nin. rozporządzenia do dnia 1 lutego 1928 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1927 r. w sprawie odroczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 1927 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych. (Dz.U.27.114.979).