§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie zmian w kwotach pieniężnych określonych w przepisach karnych, karno-administracyjnych i niektórych skarbowych, oraz w przepisach porządkowych i dyscyplinarnych tudzież w przedmiocie zastosowania złotego (franka złotego) do obliczania niektórych z tych kwot.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.52.529

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 1924 r.
§  1.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 9, poz. 89) zmienione częściowo rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 302) i przepisem § 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1924 r., (Dz. U. R. P. № 34, poz. 351) ulega następującym zmianom:.
1.
W napisie rozporządzenia Rady Ministrów z 21 stycznia 1924 r. skreśla się wyrazy "(franka złotego)" i "niektórych z", a we wstępie wyrazy "tudzież art. 5, 6, 7, 8, 9 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044) i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 7, poz. 64)".
2.
W § 1 skreśla się wyrazy "równy frankowi złotemu.." i następne do korka tego paragrafu.
3.
Ustalone § 2 brzmienie ustępu 1 części 2 art. 70 ustawy z dnia 25 lutego 1921 r. w przedmiocie zmian w ustawodawstwie karnem, obowiązującem w b. zaborze rosyjskiem (Dz. U. R. P. № 30 poz. 169) zmienia się jak następuje:

"1. kwoty, od których zawisła kwalifikacja przestępstwa, oznacza się w ten sposób, że kwoty określone w rublach zastępuje się taką samą ilością złotych, określone zaś w markach polskich taką ilością złotych, która odpowiada połowie liczby marek polskich";

4.
Cześć ostatnia § 2 otrzymuje brzmienie następujące:

"Grzywny i kary pieniężne, które wymierza się wedle wartości przedmiotu lub wysokości szkody (uszczerbku), lub wysokości nieprawnej korzyści (zysku), albo wedle ich wielokrotności, należy obliczyć na podstawie wartości przedmiotu, lub wysokości szkody (uszczerbku) lub wysokości nieprawnej korzyści (zysku) oznaczonych w złotych".

5.
-§ 3 otrzymuje brzmienia następujące:

"Wymienioną w art. 71 ustawy z dnia 25 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 169) kwotę pieniężną ustala się na "500 złotych".

6.
W §§ 7 i 8 w miejsce wymienionych w cudzysłowach kwot:

1. "dwieście miljonów marek" wstępuje kwota "dwieście złotych";

2. "pięćdziesiąt miljonów marek" - kwota "pięćdziesiąt złotych";

3. "dwu miljardów marek" - kwota "dwa tysiące złotych";

4. "jednego miljarda marek" - kwota "jeden tysiąc złotych".

7.
W części 1 § 10 zdania kolkowe, poczynające się od stów: "natomiast granice wartości przedmiotu..." aż do końca tej części - otrzymuje brzmienie następujące: "według tych samych zasad oznacza się w złotych granice wartości przedmiotu lub wysokości szkody, albo nieprawnej korzyści (zysku), od których zawisła kwalifikacja czynu lub właściwość władz administracyjnych do osądzenia".
8.
W § 14 w miejsce kwoty "dziesięciu miljonów marek polskich" wstępuje kwota "stu złotych".
9.
W § 15 L. 2. w miejsca kwoty "sto pięćdziesiąt miljonów marek polskich" wstępuje kwota "sto pięćdziesiąt złotych".
10.
W § 13 zamiast wyrazów końcowych "podwyższa się w walucie markowej dwa tysiące razy w stosunku do kwot pierwotnych ustalonych powyższemi ustawami" należy wstawić wyrazy "zmienia się w ten sposób, że w miejsce kwot "100.000 marek" (art. 19 i 25 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. w brzmieniu art. 7 i 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 1922 r.) wstępują, kwoty "200 złotych".
11.
§ 20 otrzymuje brzmienie następujące:

"Postanowienia § 19 należy odpowiednio stosować do kwot pieniężnych, wyrażających granice wartości przedmiotu, lub wysokości szkody (uszczerbku), albo nieprawnej korzyści (zysku), od których zawisła kwalifikacja czynu lub właściwość sądu, przewidzianych w przepisach karno-sądowych, obowiązujących w jakiejkolwiek dzielnicy, a ogłoszonych po 31 "o rudni a 1919 r.".

12.
W § 27 skreśla się część I.
13.
§ 28 otrzymuje brzmienie:

"Grzywny (kary pieniężne) wyrażone w złotych, niemniej oznaczone w nich kaucje kasacyjne i należytości (§ 2 cz. 3 ust 2 i 4) tudzież nawiązki i wynagrodne (§§ 27 i 11) będą płacone wyłącznie w złotych".

14.
W części 1 § 29 na końcu dodaje się w nawiasie "(art. 2 i 3 ust. z 6 grudnia 1923 r. Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044)".

W części 2 § 29 dodaje się na końcu tej części-zmieniajcie kropkę na przecinek-wyrazy "a jeśli orzeczenie stało się wykonalnem po dniu 27 kwietnia 1924 r. według relacji 1 złoty za 1.600.000 marek polskich".

W części 4 § 29 skreśla się wyraz "franka", W części ostatniej § 29 skreśla się wyraz "odpowiednio" i wyrazy "z tą zmianą, że uwzględnia się też kwoty poniżej 5.000 marek polskich".

15.
W § 30 skreśla się oznaczenie "§ 28 i" oraz wyrazy "względnie do poboru kaucji kasacyjnej lub należytości".
16.
W części 1 § 32 dodaje się na końcu - zmieniając kropkę na średnik - wyrazy "jeśli orzeczenie wydano po dnia 2? kwietnia 1924 r. należy za podstawę przeliczenia przyjąć relację w wysokości za 1.800.000 marek polskich jeden złoty".