Zm.: rozporządzenie z dnia 21 lutego 1924 r. w przedmiocie listów za dowodem doręczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.9.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 22 stycznia 1926 r.
o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lutego 1924 r. w przedmiocie listów za dowodem doręczenia.

Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. № 58, poz. 584) zarządza się co następuje:
§ 17 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lutego 1924 r. w przedmiocie listów za dowodem doręczenia (Dz. U. R. P. № 20, poz. 221) otrzymuje brzmienie następujące:

"Listy dla osób, osadzonych w więzieniu, doręcza się przełożonemu więzienia (naczelnikowi) do własnych rąk".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospolitej.