Zm.: rozporządzenie z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.41.306

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 8 maja 1936 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 470) zarządzam co następuje:
W § 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 646) lit. D otrzymuje brzmienie następujące:

"D. Cecha zegarkowa, krajowa - posiada ten sam wizerunek co i cecha krajowa pod A, lecz wizerunek jest linjowy. Wybija się ją na zegarkach i kopertach zegarkowych pochodzenia krajowego.

Odróżnia się cztery rodzaje cechy zegarkowej:

1) dwa dla zegarków i kopert zegarkowych złotych:

wzór Nr. 11 - z głową rycerza i cyfrą 2 dla złota 0,750 próby;

wzór Nr. 11a - z głową rycerza i cyfrą 3 dla złota 0,583 próby;

w obramowaniu, mającem kształt łopatki, złożonej z dwóch połączonych kwadratów, z zaokrąglonemi kątami. Bok większego kwadratu ma wymiar 1,3 mm, bok mniejszego kwadratu - 1 mm,

2) dwa dla zegarków i kopert zegarkowych srebrnych:

wzór Nr. 12 - z głową kobiety i cyfrą 2 dla srebra 0,875 próby;

wzór Nr. 12a - z głową kobiety i cyfrą 3 dla srebra 0,800 próby;

w obramowaniu, posiadającem kształt ósemki z przerwą w przegubie. Wymiary średnic kół 1,5 mm i 1,25 mm przy wysokości 2,5 mm".

Wzory państwowych cech probierczych do lit. D załączone do rozporządzenia z dnia 21 lipca 1931 r. zastępuje się wzorami załączonemi do rozporządzenia niniejszego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

PAŃSTWOWE CECHY PROBIERCZE

Cecha zegarkowa krajowa.

grafika