Zm.: rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.84.615

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 listopada 1937 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1923 r. o uprawnieniach organów wykonawczych władz skarbowych (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr 5, poz. 37) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 63) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"Urzędnicy kontroli skarbowej, pełniący służbę w rejonach i stałych nadzorach kontroli skarbowej, jako organ wykonawczy władz skarbowych akcyzowo-monopolowych, obowiązani są do noszenia w służbie munduru według wzoru ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1929 r. o umundurowaniu urzędników celnych (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 420), z wyłączeniem przepisów o umieszczeniu laski Merkurego na patkach i czapce oraz ze zmianami wynikającymi z przepisów rozporządzenia niniejszego".

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"Kolor patek na kurtce i na płaszczu oraz otoku czapki jest czarny, przy czym patki zaopatrzone są zielonymi wypustkami.

Na czapce wzdłuż górnej krawędzi otoku umieszczony jest złoty płaski sznur.

Do kurtki nosi się wykładany kołnierz i czarny krawat.

Oznaką stanowisk służbowych są gwiazdki złote, haftowane, sześciopromienne o średnicy 1 cm, umieszczone na patce kołnierza kurtki i płaszcza, w sposób uwidoczniony na tablicach 6, 7 i 8 wzorów umundurowania urzędników celnych (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr 52, poz. 420).

Oznaką rewidenta skarbowego jest jedna gwiazdka, podkomisarza skarbowego - dwie gwiazdki, komisarza skarbowego-trzy gwiazdki oraz kontrolera skarbowego - trzy gwiazdki i złoty galon szerokości 1 1/2 cm, umieszczony na wysokości 10 cm od końca rękawa kurtki i płaszcza".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.