Zm.: rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.35.367

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 kwietnia 1924 roku
w sprawie uzupełnienia i zmiany niektórych postanowień zawartych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego.

Na zasadzie art. 1 punkt 8 i art. 2 ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej z dnia 11 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 4, poz. 28) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1924 r. stanowię, co następuje:

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego (Dz. U. R. P. № 7, poz. 65) wprowadzone zostają zmiany i uzupełnienia jak poniżej:

a)
Art. 3 punkt 2 otrzymuje brzmienie następujące: "srebrne: po pięć złotych, po dwa złote i po jednym złotym".
b)
Art. 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie następujące: "niklowe: po pięćdziesiąt groszy, po dwadzieścia groszy i po dziesięć groszy".
c)
Art. 5 otrzymuje brzmienie następujące: "Monety srebrne wybijane będą ze stopu, zawierającego na tysiąc części ogólnej wagi siedemset pięćdziesiąt części srebra i dwieście pięćdziesiąt części miedzi.

Waga monet po piąć złotych wynosi dwadzieścia piąć gramów-średnica-trzydzieści siedem milimetrów. Waga monet po dwa złote wynosi dziesięć gramów-średnica - dwadzieścia siedem milimetrów. Waga monet po jednym złotym wynosi pięć gramów- średnica - dwadzieścia trzy milimetry".

d)
Zdania pierwsze art. 6 otrzymuje brzmienie następujące: "Monety niklowe wybijane będą z czystego niklu. Waga monet po pięćdziesiąt groszy wynosi pięć gramów-śradnica- dwadzieścia trzy milimetry".
e)
Art. 8 otrzymuje, brzmienie następujące: "Przy wybijaniu monet złotych i srebrnych odchylenia w obie strony od norm, wskazanych w artykułach 4 i 5 niniejszego rozporządzenia co do wagi i próby nie mogą przekraczać dla monet złotych: co do próby-dwóch tysiącznych części, co ci o wagi-dla monet po sto złotych i po pięćdziesiąt złotych-jednej tysiącznej części ich wagi, dla monet po dwadzieścia złotych i po dziesięć złotych-dwóch tysiącznych części ich wagi; dla monet srebrnych: co do próby dla monet po pięć złotych dwóch tysiącznych części, dla monet po dwa złote i po jednym złotym - trzech tysiącznych części co do wagi-dla monet po pięć złotych trzech tysiącznych części ich wagi, dla monet po dwa złote i po jednym złotym - pięciu tysiącznych części ich wagi.

Minister Skarbu określi dopuszczalne przy wybijaniu monet niklowych i bronzowych odchylenia w obie strony od norm, wskazanych w art. art. 6 i 7 niniejszego rozporządzenia".

f)
Ustęp 1 art. 9 otrzymuje brzmienie następujące: "Monety, wypuszczone na podstawie niniejszego rozporządzenia, są środkami płatniczemi, mającemi moc umarzania zobowiązań przez zapłatę: monety złote bez ograniczenia kwoty, monety srebrne do kwoty stu złotych przy każdej wypłacie, monety niklowe i bronzowe oraz monety wypuszczone na mocy art. 14 łącznie do kwoty dziesięciu złotych przy każdej wypłacie".
g)
Art. 10 otrzymuje brzmienia następujące: "Państwo wybija monety złote w miarę potrzeby, bez ograniczeń co do kwoty, monety srebrne do kwoty ośmiu złotych na każdego mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej, wreszcie monety niklowe i bronzowe oraz monety wypuszczone na mocy art. 14 do kwoty czterech złotych na każdego mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej".
h)
W ustępie 1 art. 13 skreśla się słowa: "i po pół złotego" w związku z czem po siewach "po dwa złote" dodaje się "i".
i)
Po art. 13 powołanego na wstępie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. wstawia się z kolejnym numerem 14 artykuł treści następującej: "Aż do odwołania rozporządzeniem Ministra Skarbu, wzamian rnonet po pięć groszy i po dwa grosze z bronzu monetarnego, wybijane będą monety po pięć groszy i po dwa grosze ze stopu, zawierającego na tysiąc części ogólnej wagi sześćset części miedzi, trzysta dziewięćdziesiąt pięć części cynku i pięć części cyny. Ogólna wartość nominalna tych monet, znajdujących się w obiegu, nie może przenosić sumy czterech i pół miljona złotych".
j)
Art. 14 i 15 powołanego na wstępie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. otrzymują kolejne numery 15 i 16.

Upoważnia się Ministra Skarbu do ogłoszenia tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej wymienionego w art. 1 niniejszego rozporządzenia w obecnie obowiązującem brzmieniu z nową numeracją artykułów.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.