Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.49.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 1957 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 1955 r. w prawie używania niektórych pojazdów mechanicznych.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 26 i z 1953 r. Nr 43, poz. 210) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie używania niektórych pojazdów mechanicznych (Dz. U. z 1955 r. Nr 36, poz. 225 i z 1957 r. Nr 21, poz. 104) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Minister Komunikacji wydaje przepisy eksploatacyjno-techniczne dotyczące pojazdów mechanicznych, określa warunki używania samochodów ciężarowych, ciągników (przyczep ciężarowych) i samochodów specjalnych do przewozu osób oraz ustala zasady i warunki używania pojazdów mechanicznych jednostek organizacyjnych administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej i organizacji społecznych."

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Komunikacji.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.