Zm.: rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.107.831

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 2 grudnia 1931 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych.

Na podstawie art. 24 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 980) zarządzam, co następuje:
Przepis § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 593) uzupełnia się przez dodanie jako ustępu drugiego postanowienia o następującem brzmieniu;

"W wypadkach wyjątkowych, gdy wymóg używania pieczęci metalowych może stanowić utrudnienie w działalności władz, urzędów, zakładów, instytucyj i przedsiębiorstw państwowych, - właściwy minister może zezwolić na wyrób i czasowe używanie pieczęci urzędowych z innego materjału".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, wszystkim ministrom oraz Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli we właściwym każdemu z nich zakresie działania.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.