Zm.: rozporządzenie z dnia 2 września 1952 r. o opłatach konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.7.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 20 stycznia 1962 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 2 września 1952 r. o opłatach konsularnych.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach konsulów (Dz. U. Nr 103, poz. 944) zarządza się, co następuje:
W § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 września 1952 r. o opłatach konsularnych (Dz. U. Nr 38, poz. 262) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) cudzoziemców przyjętych na studia lub praktyki studenckie w Polsce w zakresie opłat za wizy".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.