Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.53.314

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKA SPOŁECZNEJ
z dnia 21 maja 1926 r.
zmieniające niektóre przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1924 r. w sprawie regulaminu zarządu głównego i zarządów obwodowych funduszu bezrobocia.

Na podstawie art. 26 i 39 ustawy z dn. 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. № 67, poz. 650), zmienionej przez ustawę z dnia 28 października 1925 r. (Dz. U. R. P. № 120 poz. 863) zarządza się co następuje:
§  1. W punkcie 4 § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1924 r. w sprawie regulaminu zarządu głównego i zarządów obwodowych funduszu bezrobocia (Dz. U. R. P. № 79 poz. 774) po słowach: "w sprawach zasadniczych uchwał zarządu głównego" wykreśla się słowa: "jak również", a w końcu tego punktu po słowach: "obwodowych komisyj odwoławczych" dodaje się. słowa: "oraz przyjmowanie i zwalnianie w porozumieniu z dyrektorem funduszu bezrobocia pozostałego personelu funduszu bezrobocia".

W punkcie 7 § 12 tegoż rozporządzenia po słowach: "przyjmuje i zwalnia" i po słowie: "może" zdania następnego, dodaje się słowa "w porozumieniu z przewodniczącymi zarządu głównego funduszu bezrobocia".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.