Zm.: rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1924 r. w sprawie specjalnego wynagrodzenia akordowego dla funkcjonarjuszów urzędów... - Dz.U.1929.4.36 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1924 r. w sprawie specjalnego wynagrodzenia akordowego dla funkcjonarjuszów urzędów ziemskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.4.36

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 stycznia 1929 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1924 r. w sprawie specjalnego wynagrodzenia akordowego dla funkcjonarjuszów urzędów ziemskich.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) zarządza się co następuje:
W § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1924 r. w sprawie specjalnego wynagrodzenia akordowego dla funkcjonarjuszów urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 2, poz. 10) dodaje się ustęp trzeci o następującem brzmieniu: "Jeśli wskutek tego, że wykonywane na gruncie prace dotyczą małych objektów, lub wobec specjalnego charakteru warunków pracy, wynagrodzenie akordowe okazałoby się mniej korzystne, niż diety, może Minister Reform Rolnych przyznać mierniczym i funkcjonariuszom powiatowych urzędów ziemskich, wykonywającym tego rodzaju prace na gruncie, diety dzienne na ogólnych zasadach. W tych wypadkach zaliczki, wypłacane w myśl § 10 niniejszego rozporządzenia na poczet specjalnego wynagrodzenia akordowego, ulegają zaliczeniu na poczet należnych diet."
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Reform Rolnych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.