Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.37.166

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 1956 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej.

Na podstawie art. 13 ust. 5 lit. a) prawa celnego (Dz. U. z 1933 r. Nr 84, poz. 610, z 1945 r. Nr 12, poz. 64, z 1946 r. Nr 34, poz. 209 i z 1952 r. Nr 10, poz. 53) zarządza się, co następuje:
§  1. W pozycji 333 taryfy celnej przywozowej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej (Dz. U. Nr 26, poz. 121) w rubryce "cło od 1 kg złotych" wyrazy "100 od jednego kg, nie mniej niż 20 zł od jednej przesyłki lekarstw" zastępuje się wyrazami "10 od 1 kg, nie mniej niż 10 zł od jednej przesyłki lekarstw".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1956 r.