Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.45.382

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1922 r.
w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1921 r. o wynagrodzeniu funkcjonarjuszów pocztowych za czas spędzony w służbie w pocztach ruchomych (ambulansach pocztowych).

Na mocy art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 429) o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów Państwowych zarządza się co następuje:
§  1. Ustęp drugi § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1921 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych za czas spędzony w służbie w pocztach ruchomych (ambulansach pocztowych) (Dz. U. R. P. № 57 poz. 359) otrzymuje następujące brzmienie:

"Zasadnicza należytość za godzinę pracy w pocztach ruchomych i przy konwojowaniu poczty kolejami, tudzież pobytu poza stałem miejscem służbowem wynosi:

a)dla urzędników ambulansowych2mk.80f.
b)dla niższych funkcjonarjuszów, jeżdżących samodzielnie ambulansami drugorzędnemi (konduktorskiemi)2"40"
c)dla niższych funkcjonarjuszów jeżdżących ambulansami niesamodzielnie2"20"
d)dla niższych funkcjonarjuszów konwojujących pocztę, kolejami1"80"
§  2. 1 Paragraf 5 wymienionego w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów otrzymuje następujące brzmienie:

"Na czas pobierania dodatku drożyźnianego Otrzymywać będą funkcjonarjusze, pełniący służbę w pocztach ruchomych i przy konwojowaniu poczty kolejami uzupełnienie wynagrodzenia godzinowego wymienionego w § 3 niniejszego rozporządzenia. Wysokość tego uzupełnienia ustala się jednolicie dla całego Państwa w myśl postanowień o obliczaniu dodatku drożyźnianego według mnożnika każdorazowo obowiązującego dla miejscowości, zaliczonych do III klasy dodatku drożyźnianego".

§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1922 roku.
1 Z dniem 1 września 1922 r. uzupełnienie zasadniczej należytości godzinowej zwiększa się o 100%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 4 września 1922 r. w sprawie podwyższenia wynagradzania funkcjonarjuszów pocztowych za pracę w pocztach ruchomych i za konwojowanie poczty kolejami (Dz.U.22.78.711).