Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.47.263

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 1963 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 19 września 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych.

Na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników służby archiwalnej zatrudnionych w archiwach państwowych (Dz. U. Nr 60, poz. 301) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:

stawkę 800 zł zastępuje się stawką 830 zł,

stawkę 700 zł zastępuje się stawką 750 zł;

2) skreśla się § 8;
3) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Pracownikom państwowej służby archiwalnej może być przyznany dodatek specjalny w wysokości od 10 do 30% uposażenia zasadniczego.

2. Zasady i tryb przyznawania dodatku specjalnego określa Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.";

4) w § 14 wyrazy "Ministra Kultury i Sztuki" zastępuje się wyrazami "Ministra Szkolnictwa Wyższego".
§  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pracownikom objętym tym rozporządzeniem nie przysługuje dodatek określony w § 2 uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 25, poz. 124).
§  3. Wykonanie rozporządzenia porusza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego i Ministrowi Finansów.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1963 r.