Zm.: rozporządzenie z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.47.261

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 1963 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych.

Na podstawie art. 5, 7 i 8 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 września 1958 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej zatrudnionych w publicznych bibliotekach powszechnych (Dz. U. z 1958 r. Nr 60, poz. 299 i z 1961 r. Nr 57, poz. 315) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 1 lp. 8 i 10 tabeli stanowisk służbowych otrzymują brzmienie:
"8.Manipulacyjny pracownik biblioteczny750-880 zł
10.Magazynier biblioteczny750-900 zł";
2)
w § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3)kierownik biblioteki publicznej:zł 400
- powiatowej i miejskiej,
- powiatowej
zastępca dyrektora miejskiej biblioteki publicznej miasta liczącego 100 do 200 tys. mieszkańców,

kierownik dzielnicowej biblioteki publicznej

zł 350";
3)
w § 5 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4)kierownik działu instrukcyjno-metodycznego w bibliotece publicznej:zł 390
- wojewódzkiej i miejskiej,
- wojewódzkiej
kierownik komórki organizacyjnej (działu lub oddziału) zatrudniającej powyżej 5 pracowników służby bibliotecznej,

kierownik działu bibliograficznego w bibliotece publicznej:

zł 300";
- wojewódzkiej i miejskiej,
- wojewódzkiej,
- miejskiej miasta liczącego powyżej 200 tys.

mieszkańców,

kierownik miejskiej biblioteki publicznej miasta stanowiącego powiat liczącego poniżej 100 tys. mieszkańców
4)
w § 5 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5)instruktor w bibliotece publicznej:zł 340;
- wojewódzkiej i miejskiej,
- wojewódzkiej,
kierownik (działu lub oddziału) instrukcyjno-metodycznego zatrudniającego co najmniej 3 pracowników służby bibliotecznej w bibliotece publicznej:
- powiatowej i miejskiej,
- powiatowej
instruktor w miejskiej bibliotece publicznej miasta liczącego powyżej 200 tys. mieszkańców, kierownik komórki organizacyjnej (działu lub oddziału) zatrudniającej od 3 do 5 pracowników służby bibliotecznejzł 250";
5)
w § 5 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6)instruktor w bibliotece publicznej:zł 290
- powiatowej i miejskiej,
- powiatowej,
bibliograf w bibliotece publicznej:zł 200";
- wojewódzkiej i miejskiej
- wojewódzkiej oraz
- miejskiej miasta liczącego powyżej

200 tys. mieszkańców,

instruktor w miejskiej bibliotece publicznej miasta liczącego poniżej 200 tys. mieszkańców, posiadającej przynajmniej 8 filii bibliotecznych
6)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikom służby bibliotecznej, wymienionym w § 1, może być przyznany dodatek specjalny w wysokości od 10 do 30 % uposażenia zasadniczego.";

7)
skreśla się § 11.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pracownikom objętym rozporządzeniem nie przysługuje dodatek pobierany dotychczas w myśl uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 25, poz. 124).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów oraz Ministrowi Kultury i Sztuki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1963 r.