Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.39.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 września 1956 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej.

Na podstawie art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. z 1949 r. Nr 14, poz. 92, z 1953 r. Nr 33, poz. 137 i Nr 37, poz. 156 oraz z 1955 r. Nr 34, poz. 211) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O przyznaniu pracownikom prezydiów rad narodowych przy przyjęciu do pracy jednej z wyższych grup uposażenia od najniższej przewidzianej dla danego stanowiska, lecz w granicach określonych w tabeli stanowisk, decydują:

1) prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) - w stosunku do pracowników tych prezydiów oraz prezydiów dzielnicowych rad narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi,

2) prezydia powiatowych rad narodowych i rad narodowych miast stanowiących powiaty - w stosunku do pracowników tych prezydiów oraz prezydiów rad narodowych niższego stopnia".

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów oraz innym ministrom.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.