Zm.: rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.36.224

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 września 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 sierpnia 1955 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie art. 18 rozporządzenia z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1932 r. Nr 105, poz. 879) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1949 r. Nr 14, poz. 90 i z 1953 r. Nr 50, poz. 246) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Pracownicy państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" otrzymują umundurowanie za zwrotem części rzeczywistych jego kosztów, której wysokość ustala Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Łączności.

2. Wzory umundurowania, przedmioty wchodzące w skład umundurowania i warunki jego przydziału poszczególnym rodzajom służb oraz sposób spłaty należności przypadającej od pracowników określi Minister Łączności w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Łączności.

3. Nie przydziela się umundurowania pracownikom w okresie wypowiedzenia im pracy.

4. Za należne a nie przydzielone umundurowanie pracownik otrzymuje w razie rozwiązania stosunku pracy równoważnik pieniężny za okres, na który nie wydano mu umundurowania, w wysokości tej części kosztów umundurowania, jaką ponosi przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Łączności.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.