§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.43.356

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 782) zmienionym rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 51) i z dnia 12 lipca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 439) - wprowadza się zmiany następujące:
1)
po § 5 dodaje się § 5 a w brzmieniu:

"§ 5 a. Sędziom i prokuratorom, pełniącym służbę w mieście Gdyni, przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:

w grupie uposażenia: złotych miesięcznie:

I 220

II 160

III 120

IV 80"

2)
w § 6 wyraz "Gdyni" skreśla się, zaś wyrazy "Królewskiej Hucie" zastępuje się wyrazem "Chorzowie".