Zm.: rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.52.370

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 1936 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, zakładach i instytucjach państwowych.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się co następuje:
W tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, zakładach i instytucjach państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 780), w części, dotyczącej Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, w rubryce "Zarząd Centralny" skreśla się wyraz "Wetrynarji".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.