Zm.: rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.55.431

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 1937 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 164) zarządza się co następuje:
W tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 780) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w części dotyczącej Prezydium Rady Ministrów, w rubryce "Zarząd Centralny", w kolejności stanowisk "l" po wyrazach: "Podsekretarz Stanu" umieszcza się wyrazy: "Dyrektor Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego" w kategorii I;
2)
w części dotyczącej Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, w rubryce: "Władze, urzędy, instytucje bezpośrednio podległe" dodaje się po dziale "B. Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach" nowy dział, jako dział C., w brzmieniu następującym:

"C. Państwowy Instytut Kultury Wsi.

1. Dyrektor I

2. Adiunkt I

3. Asystent I

Referendarz I

4. Podreferendarz II

5. Sekretarz (administracyjny, rachunkowy) II,"

dotychczasowy dział "C" oznacza się jako dział "D";

3)
w części dotyczącej Ministerstwa Przemysłu i Handlu, w rubryce "Zarząd Centralny", w kolejności 2 po wyrazach: "Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen" dodaje się wyrazy: "Państwowego Instytutu Eksportowego".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.