Zm.: rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.9.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 1937 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowienia tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 164) zarządza się co następuje;
W tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucji państwowych, stanowiącej załącznik, do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych (Dz. U. R. P- Nr 102, poz. 780), w części, dotyczącej Ministerstwa Spraw Wojskowych, wprowadza się zmiany następujące:
1)
w rubryce: "Urzędy i instytucje bezpośrednio podległe" dodaje się w kolejności po cyfrze "7" następujące cyfry i wyrazy:
"8Siostra pielęgniarkaII lub III
Siostra dietetyczkaII
Siostra laborantkaII",

a w dotychczasowej kolejności cyfrę "8" zastępuje się cyfrą "9";

2)
w rubryce: "Urzędy i instytucje pośrednio podległe" dodaje się w kolejności po cyfrze "4" następujące cyfry i wyrazy:
"5Siostra pielęgniarkaII lub III
Siostra dietetyczkaII
Siostra laborantkaII",

a w dotychczasowej kolejności cyfrę "5" zastępuje się cyfrą "6"

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.