Zm.: rozporządzenie z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.52.256

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 28 czerwca 1958 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych.

Na podstawie § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 4, poz. 25) oraz § 2 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 49, poz. 236) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 60, poz. 324) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w tytule i w § 1 rozporządzenia skreśla się wyrazy "i przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych";
2)
tracą moc tabele zaszeregowań pracowników Dyrekcji Telefonów Międzymiastowych i Telegrafu w Warszawie i pracowników przedsiębiorstw Międzymiastowych Kabli Telekomunikacyjnych, stanowiące załączniki nr 5 i 10 do rozporządzenia;
3)
wprowadza się tabele zaszeregowań pracowników Głównego Urzędu Telekomunikacji Międzymiastowej w Warszawie oraz pracowników okręgowych urzędów kabli międzymiastowych i urzędów kabli międzymiastowych jako załączniki nr 5 i 10 do rozporządzenia, w następującym brzmieniu:

"Załącznik Nr 5 do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. (poz. 324)

TABELA ZASZEREGOWAŃ PRACOWNIKÓW GŁÓWNEGO URZĘDU TELEKOMUNIKACJI MIĘDZYMIASTOWEJ W WARSZAWIE

Lp.StanowiskoGrupa uposażeniaDodatek służbowy (D) Premia (P)Stanowisko o nie normowanym czasie pracy
12345
I. Kierownictwo i służba administracyjno-biurowa
1.Dyrektor 1-2DN
2.Zastępca dyrektora 2-3DN
3.Główny księgowy 3-4DN
4.Kierownik działu 4-5-6DN
5.Zastępca głównego księgowego 4-5-6DN
6.Kierownik sekcji (technicznej) 5-6D
7.Starszy inżynier 5-6D
8.Kierownik sekcji (nietechnicznej) 6-7D
9.Inżynier 6-7D
10.Radca 6-7-8D
11.Kierownik magazynu 7-8DN
12.Starszy technik 7-8D
13.Starszy księgowy 7-8-9D
14.Referendarz 8-9D
15.Technik 8-9D
16.Księgowy 8-9-10D
17.Starszy referent 10-11D
18.Starszy kontysta 10-11D
19.Kreślarz 10-11D
20.Referent 11-12D
21.Kontysta 11-12D
22.Maszynistka 11-12-13P
23.Rzemieślnik gospodarczy 11-12-13P
24.Palacz 11-12-13P
25.Woźny 12-13-14
26.Dozorca 14-15
27.Robotnik gospodarczy 14-15
28.Sprzątaczka 15
II. Służba wykonawcza
29.Główny dyspozytor ruchu 4-5DN
30.Kierownik międzymiastowej centrali telefonicznej 4-5DN
31.Kierownik wydziału technicznego 4-5-6DN
32.Dyspozytor ruchu 5-6DN
33.Kierownik wydziału ruchu 5-6-7DN
34.Starszy inżynier 5-6P
35.Kierownik oddziału technicznego 5-6-7DN
36.Inżynier 6-7P
37.Kierownik oddziału ruchu 6-7-8DN
38.Starszy technik 7-8P
39.Kierownik zmiany w wydziale ruchu 8-9P
40.Starszy kontroler 8-9-10P
41.Technik 8-9-10P
42.Nadzorca 9-10P
43.Kontroler 10-11P
44.Starszy monter 10-11P
45.Starsza telefonistka 11-12P
46.Starsza telegrafistka 11-12P
47.Starszy asystent 11-12P
48.Telefonistka 12-13P
49.Telegrafistka 12-13P
50.Asystent 12-13P
51.Starszy ekspedient 12-13P
52.Starszy doręczyciel 12-13P
53.Monter 12-13P
54.Ekspedient 13-14P
55.Doręczyciel 13-14P
56.Praktykant ze średnim wykształceniem na stanowiska w służbie ruchu telekomunikacyjnego 14P
57.Praktykant na stanowiska z wykształceniem podstawowym 15P

Załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. (poz. 324).

TABELA ZASZEREGOWAŃ PRACOWNIKÓW OKRĘGOWYCH URZĘDÓW KABLI MIĘDZYMIASTOWYCH I URZĘDÓW KABLI MIĘDZYMIASTOWYCH

Lp.StanowiskoGrupa uposażeniaDodatek służbowy (D) Premia (P)Stanowisko o nie normowanym czasie pracy
12345
1.Dyrektor O.U.K.M. pozaklasowego 2-3DN
2.Naczelnik O.U.K.M. I klasy 3-4DN
3.Zastępca dyrektora O.U.K.M. pozaklasowego 3-4DN
4.Zastępca naczelnika O.U.K.M. I klasy 4-5DN
5.Kierownik wydziału 4-5-6DN
6.Naczelnik U.K.M. 4-5DN
7.Kierownik oddziału 5-6DN
8.Kierownik sekcji 6-7DN
9.Starszy inżynier 5-6D
10.Inżynier 6-7P
11.Inspektor w urzędzie pozaklasowym 7-8DN
12.Starszy technik 7-8P
13.Starszy księgowy – kierownik stanowiska pracy nie wchodzącego w skład sekcji 7-8-9D
14.Starszy księgowy – w sekcji 8-9D
15.Starszy kontroler 8-9-10P
16.Technik 8-9-10P
17.Księgowy – kontroler finansowy 9-10D
18.Nadzorca 9-10P
19.Kontroler 10-11P
20.Starszy kontysta 10-11D
21.Kreślarz 10-11D
22.Starszy monter 10-11P
23.Starszy asystent 11-12P
24.Kontysta 11-12D
25.Maszynistka 11-12-13P
26.Rzemieślnik gospodarczy 11-12-13P
27.Palacz 11-12-13P
28.Asystent 12-13P
29.Monter 12-13P
30.Woźny 12-13-14
31.Ekspedient magazynowy 13-14P
32.Praktykant na stanowiska ze średnim wykształceniem 14P
33.Dozorca 14-15
34.Robotnik gospodarczy 14-15
35.Praktykant na stanowiska z podstawowym wykształceniem 15P
36.Sprzątaczka 15
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1958 r., z tym że tabela zaszeregowań dla pracowników Głównego Urzędu Telekomunikacji Międzymiastowej w Warszawie (załącznik nr 5) obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1958 r.