Zm.: rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 1945 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.76.395

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 1958 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1945 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót.

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 4 przepisów z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Odbudowy z dnia 18 sierpnia 1945 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót (Dz. U. z 1945 r. Nr 29, poz. 175, z 1946 r. Nr 73, poz. 398, z 1950 r. Nr 3, poz. 27 i z 1958 r. Nr 11, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w przepisach rozporządzenia wyrazy "Minister Odbudowy", "Ministerstwo Odbudowy", "Minister Budownictwa" i "Ministerstwo Budownictwa" zastępują się wyrazami "Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury" oraz "Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury";
2)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do przeprowadzenia egzaminów przewidzianych w art. 361, 362, 363 i 364 przepisów z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 z późniejszymi zmianami) ustanawia się komisje egzaminacyjne:

1) przy Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie - dla osób zamieszkałych na terenie m. st. Warszawy, m. Łodzi oraz województw: warszawskiego, łódzkiego, lubelskiego i białostockiego,

2) przy Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie - dla osób zamieszkałych na terenie miasta Krakowa oraz województw: krakowskiego, rzeszowskiego i kieleckiego,

3) przy Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach - dla osób zamieszkałych na terenie województwa katowickiego,

4) przy Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu - dla osób zamieszkałych na terenie miasta Wrocławia oraz województw: wrocławskiego i opolskiego,

5) przy Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu - dla osób zamieszkałych na terenie miasta Poznania oraz województw: poznańskiego, szczecińskiego, bydgoskiego i zielonogórskiego,

6) przy Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku - dla osób zamieszkałych na terenie województw: gdańskiego, koszalińskiego i olsztyńskiego.

Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i potrzebną ilość członków komisji powołuje kierownik Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego po uzyskaniu w miarę możności opinii właściwej komisji rady narodowej na okres trzyletni z grona pracowników fachowych prezydiów rad narodowych lub z grona osób posiadających kwalifikacje fachowe, nie zatrudnionych w prezydiach rad narodowych, a w szczególności spośród osób zaproponowanych przez właściwe terenowo stowarzyszenia naukowo-techniczne. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury powołają ponadto po jednym członku do każdej komisji.";

3)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Egzaminy odbywają się stosownie do potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku, a mianowicie w pierwszym półroczu w miesiącach lutym - marcu, w drugim półroczu w miesiącach lipcu - sierpniu".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.