Art. 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 17 sierpnia 1927 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.81.699

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1927 r.
Art.  1.

Art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wciskowych (Dz. U. R. P. № 73, poz. 632) otrzymuje brzmienie następujące:

"Prawo do jednorazowego zasiłku przysługuje osobom, wymienionym w art. 1, 2 i 3, o ile pozostawać będą w służbie państwowej od dnia 1 stycznia 1926 r. do terminów płatności poszczególnych rat zasiłku ustalonych w art. 5.

Osoby, wymienione w art. 1 i 2, które wstąpiły do służby państwowej po dniu 1 stycznia 1926 r. i pozostawać będą w tej służbie w terminie płatności poszczególnych rat otrzymują zasiłek, obliczony na zasadzie art. 1, zmniejszony o stosunkową część za czas, przez który dana osoba nie pozostawała w służbie państwowej, przyczem miesiące, w których dana osoba pozostawała w służbie państwowej co najmniej przez 15 dni liczy się jako pełne miesiące, mniejszych okresów czasu natomiast nie uwzględnia się.

Przepis ustępu poprzedniego stosuje się analogicznie w wypadkach przerwy służby państwowej w okresie od 1 stycznia 1926 r. do terminów płatności poszczególnych rat zasiłku ustalonych w art. 5.

O ile chodzi o osoby, wymienione w art. 3, to w wypadkach, o których mowa w ustępach 2 i 3 niniejszego artykułu odlicza się z kwoty zasiłku 1/24 część za każdy nieprzesłużony miesiąc."