Zm.: rozporządzenie z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.96.736

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 września 1931 r.
w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Na podstawie ust. 5 art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 289) zarządzam co następuje:
Postanowienie zawarte w ustępie czwartym § 110 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 363) uchyla się. i cały ten ustęp podlega skreśleniu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.