Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.71.347

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 listopada 1958 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie właściwości niektórych naczelnych organów administracji państwowej.

Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zniesieniu i zmianach podporządkowania niektórych urzędów centralnych (Dz. U. Nr 54, poz. 246) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie właściwości niektórych naczelnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 54, poz. 249) wprowadza się następującą zmianę:

§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Sprawy objęte zakresem działania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przechodzą do właściwości Ministra Szkolnictwa Wyższego.

2. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów wynikająjące z dekretu z dnia 29 marca 1951 r. o archiwach państwowych (Dz. U. Nr 19, poz. 149) przechodzą do zakresu działania Ministra Szkolnictwa Wyższego".

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki oraz Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.