Zm.: rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.12.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 9 lutego 1932 r.
o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru.

Na podstawie art. art. 5, 6 i 58 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru (Dz. U. R. P. Nr. 81, poz. 700) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 564) wprowadza się następujące zmiany.
1)
W § 13 ustęp 2 skreśla się słowa: "może zezwolić na odważenie, zapakowanie", a w ich miejsce wstawia się słowa: "zezwoli na prośbę przedsiębiorcy na odważanie, pakowanie".
2)
W § 15:
a)
dodaje się po słowach: "złoży odpowiednie wzory wyrobów" - słowa: "oraz wynik urzędowego badania tych wyrobów";
b)
skreśla się końcowe słowa: "ich na koszt wytwórcy", a w ich miejsce wstawia się słowa: "zawartości cukru; jeżeli przytem wynik badania będzie się różnił co do zawartości cukru w wyrobach nie więcej niż o 1% od zawartości, ustalonej w złożonych wzorach tych wyrobów, koszt badania poniesie Skarb Państwa, w przeciwnym razie koszt badania próbki obciąża przedsiębiorcę".
3)
W § 21 dodaje się następujący drugi ustęp:

"Izba Skarbowa po sprawdzeniu wykazu i załączników asygnuje przedsiębiorcy przypadający do zwrotu podatek".

4)
Paragraf 22 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) Przedsiębiorcy, który wywiózł z kraju wyroby cukrowe z zachowaniem przepisów niniejszego rozporządzenia, służy, zamiast zwrotu podatku spożywczego od cukru, prawo nabycia cukru w cukrowni lub wolnym składzie bez opłaty podatku spożywczego, w ilości odpowiadającej wadze cukru, od którego przysługuje mu zwrot podatku.

2) W tym celu powinien przedsiębiorca wnieść podanie do właściwej izby skarbowej, za pośrednictwem inspektora kontroli skarbowej pełniącego nadzór nad przedsiębiorstwem, podając ilość i rodzaj wywiezionych wyrobów oraz zawartość w nich cukru, od którego przysługuje zwrot podatku, oraz cukrownię w której zamierza nabyć cukier bez opłaty podatku; do podania należy dołączyć dowód wywozu wyrobów zagranicę lub na obszar W. M. Gdańska i ewentualnie wynik urzędowej analizy próbki wyrobów.

3) Izba skarbowa udziela zezwolenia, zawiadamiając równocześnie o tern kontrolę skarbową przy cukrowni, lub wolnym składzie, w których ma być nabyty cukier zwolniony od podatku, oraz inspektora kontroli skarbowej, pełniącego nadzór nad przedsiębiorstwem, które otrzymuje zezwolenie, celem odnotowania w księdze wysyłek".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.