Zm.: rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.50.335

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 lipca 1935 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych.

Na podstawie art. 48 i 115 przepisów o kosztach sądowych (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 93, poz. 837) w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu i Najwyższą Izbą Kontroli zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1934 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 972) w § 2 dodaje się nowy ustęp trzeci treści następującej:

"Przy spółuczestnictwie w sporze, przewidzianem w art. 69 pkt. 2) kodeksu postępowania cywilnego, opłatę stosunkową za doręczenie oblicza się dla każdego spółuczestnika osobno, biorąc za podstawę sumę wpisu, którą należałoby uiścić ze względu na roszczenie, dotyczące danego spółuczestnika. Opłata ta nie może być w stosunku do każdego spółuczestnika niższa od 2 zł 50 gr ani wyższa nad 100 zł."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.