Zm.: rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1933 r. o obrocie solą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.6.62

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 20 stycznia 1936 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1933 r. o obrocie solą.

Na podstawie art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży soli (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 616) zarządzam co następuje:
W § 4 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1933 r. o obrocie solą (Dz. U. R. P. Nr . 102, poz. 795) w brzmieniu nadanem rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 20 października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 887) dodaje się na końcu nowy ustęp następującej treści:

"W województwach: wileńskiem, nowogródzkiem, poleskiem i wołyńskiem hurtownicy obowiązani są sprzedawać w hurtowej sprzedaży soli sól szarą, przeznaczoną na spożycie przez ludzi po cenie o 10% niższej od ceny taryfowej, inne zaś rodzaje soli po cenie, określonej w ustępie poprzednim."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.