Zm.: rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1927 r. o przemiale żyta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.83.731

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 września 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1927 r. o przemiale żyta.

Na podstawie art. 1 punkt a) i art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 527) zarządza się co następuje:
Paragraf 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1927 r. o przemiale żyta (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 683) otrzymuje brzmienie następujące:

"Zakazuje się przemiału żyta na mąkę o typie wyższym aniżeli 70-cio procentowy wyciąg z ziarna oczyszczonego uprzednio z obcych domieszek".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 30 dni od dnia ogłoszenia.